FÀKAN

Lakalita >

Gawokaw ka ŋaniyajira-taama bɛnkan

Bì alamisa zuluyekalo tle 14, 2016 sàn, ŋaniyajira-taama dɔw Kɛra tumutu ni bamakɔ. A taama ninnu bɛɛ tùn bɛ kà Kɛ kùn min kamà, o de ye dɛmɛ dònni ye gawokaw ka taratadon taama kùn mà ye. O min ye cɛmancɛ-marabaaw Wulili ye ka B'u kùn na ye. Nka kabini arabadon, Mali kùnnasigi-fanga ye 'kulu Wuli kà Taa gawo ni bɛnkan dɔw ye walasa kà fɔkabɛn Kɛ a ko in na. Ɔ, Ala kɔni y'a Kɛ ɲɔgɔnfaamu Nàna an bɛ waati min na. Kùnnasigi-fanga ka o waleya in kosɔn, gawo taamadenw Sɔnna bɛnkan talen ma, k'a sababu Kɛ k'olu ka laɲini dɔw b'a 'kɔnɔ. Nka u ka kumalaban Kɛra wèeledakan ye ka Лɛsin o kùnnasigi-fanga kelen in ma k'a Fɔ ko bɛɛ To bɛnkan talen 'kɔ ni k'a Bɔ a sira yɛrɛ fɛ.

Blàdon : 2016-07-14     Yɛlɛmako laban : 2017-01-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015