FÀKAN

Dɔnkili

Salif Keyta 1949 - ?

Salif Keyta Ye Mali dɔnkilidalaw la dànkelen dɔ ye. A Bangera 1949 sàn utikalo tle 25 Joliba. Salif Ye Sùnjata Keyta bɔnsɔn dɔ ye. Yefuge dòn. A ka kàlan kɔ fɛ, atùn b’a Fὲ kà Kɛ ‘kàlanfa ye nka o ko Dablara k’a sababu Kɛ a yecogo ye màaw fὲ. Laadaw la, fɔliko Ye ɲàmakalaw ka ‘ko ye. A somɔgɔw tùn t’a ka dɔnkilida fὲ kà D’a ka  màsalenya kàn. O de kosɔ̀n, a Taara Bamakɔ 1968 sàn dònni ‘kan mà Tijann Kɔnɛ fɔlikɛ-jɛkulu la. A ye kùnkɔrɔta Sɔ̀rɔ o ko la kosɛbɛ.

1973 sàn, a Dònna ‘fɔlikɛ-jɛkulu wɛrɛ la min tùn bɛ fɔli Kɛ Bamakɔ, n’a Yɛlɛmana Abijan. 1978 sàn, Salif y’a ka dɔ̀nkili fɔlɔ Bɔ ko Manju. O dɔ̀nkili in ‘kɔnɔ, a ye ‘tàasibla Kɛ kà Лɛsin Amɛd Seku Tùre (Lajinɛ jamanatigi fɔlɔ) ani màninkaw mà. 1980 sàn, a ye dɔ̀nkili ‘kura Flà Bɔ Bὲnkungo Amerik ko Prinpin ni Tukan. 1984, a Bɔra Abijan kà nà Bamakɔ u ka du la. O y’a Sɔ̀rɔ a fàkɛ. O sàn kelen, a ‘sèn Dònna fɔliko gintanba dɔ la Fransi. A ye kùnkɔrota fana Sɔ̀rɔ yèn. O kɛlen a Nàna Sìgi Mɔntrey. A y’a ‘sèn Dòn Màli ‘làadala-fɔliko caman na. O sànnayɛlɛma a ni manu Dibango Jὲra kà dɔ̀nkili dɔ Bɔ ko Fàrafinna jènbe Ecopi kànu na. 1986 sàn, Sɔ̀rɔ dɔ̀nkili Bɔ màninkakan na. O dɔ̀nkili in bɔli Kɛra gintanba ye min y’a Kɛ ‘màa lakodɔnnen ye jyɛnmaa ‘bolo. A Taara gintan dɔ kɛnɛ kàn Roʃɛl 1987 sàn, ni kà Tla kà Taa Lɔndɔnn Mandela ka sànkunbɛn 70nan kɛnɛ kàn. A ye fɔlitsun flanan Bɔ ko Koyan Fransi 1989 sàn, An tɛ Taa ‘yɔrɔ si dɔ̀nkili Bɛ min ‘kɔnɔ. O dɔ̀nkili Bɛ Mali tunkarankew kà gὲlɛyaw kàn Fransi. A ka fɔlitsun sabanan Bɔra 1991 sàn juwɛnkalo la k’o tɔgɔ Da ko Amina.  Folo fɔlitsun Bɔra  1995 sàn kà yefegedenmisɛnninw Jànsa n’o ye, a ye jɛkutulu Sìgi minnu ‘tɔgɔ la. K’a Daminɛ 1996 sàn na k’a To halisa Mɔntrey, a ye cakɛso dɔ Dayɛlɛ Bamakɔ yaasa kà Maàli dɔ̀nkilidala denmisɛnninw Dɛmɛ. 1997 a ye Sosi Bɔ ni Fransi dɔnkilidala dɔw ye. 1999 sàn a ye ‘fɔlitsun kura Bɔ ko Papa, a b’a a fà Kofɔ min na. 2001 sàn, a ye kàfotɔn dɔ Sìgi ko Mofu min Ye bagangɛnnaw ka ‘flé ye. 2002 a ye Mofu dɔ̀nkili Bɔ. 2004 sàn desanburu tle 12, a ye Kora jàlaba Sɔrɔ Johanɛsburg. Salif yemɛtɛrɛ 400 bòlikɛla Nantɛnɛn Keyta fà ye. 2014 sàn, Salif Weelela Bɛ jyɛnfɔliko gintan dɔ kɛnɛ kàn. 

Politikiko nàsira la, Slif Kɛra ‘cὲbɔ 2007 wàsadenkalataw la Kàti màra la. 2010 utikalo tle 19, Saif Kɛra bὲn làsigiden ye Zan Ping fɛ.  2019 sàn nowanburukalo tle 15, Salif Bɔra kà Jìra IBK la ko Fransi de bɛ kà jàwuliwalekɛlaw Dὲmɛ kà Màli Kὲlɛ.

Fɔlitsun bɔlenw  

1987 : Soro

1989 : Ko-Yan

1991 : Amen

1994 : Intégrale 1969-1980, Sonodisc

1995 : The Mansa of Mali...a Retrospective, Mango

1995 : Folon, Mango

1997 : Seydou Bathili

1998 : Sosie

1999 : Papa

2002 : Moffou

2005 : Nbɛnba

2009 : La Différence

2011 : Anthology

2012 : Talé (ani Philippe Cohen-Solal)

2018 : Un autre blanc

Salif fana bɛ Màli lamagaja dɔw la i n'a fɔ "Yeelen" Solomann Sìse ka ‘ja labɛnnen 1988 sàn ani "L’enfant lion" (Patrik Granperɛ 1993 sàn).

 

Blàdon : 2020-02-09     Yɛlɛmako laban : 2023-08-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015