FÀKAN

Ziirinda >

Sonsannin sunɔgɔtɔ minɛni surukuba fɛ

Don dɔ sɔgɔmada fɛ, dugujɛ ye 'sonsannin Minɛ jiriju fɛ. 'Surukuba yaala-yaalatɔ Nàna Bɔ a dalen kan o ɲiginnenba nkomiji fɛ. 'Surukuba Ko "payi, n ka kungo Dyara. Ne na sogo duman Dun bì". A y'i Лɔgɔri ka Gɛrɛ 'sonsannin na walasa o kana Wuli ka Bòli a mànkan fɛ. A ye 'sonsannin Ta yaw a bolo fla la k'i Kanto "nin t'e sɔrɔlen ye bì sa!". Sonsannin sɔrɔli dyako jugu fɛ surukuba ye f'a daji bɛ Bɔn-bɔn. 'Sonsannin Nana mun Kɛ? 'Sonsannin Nan'a Ye ko ale tlacogo si tɛ 'surukuba la minkɛ, o Ko 'surukuba ma:

- Surukuba, ne Sɔnna i ka minɛni ma nka ko kelen bɛ yen i kana o Kɛ ne la dɛ, bari o Ye ne tnɛ ye! N'i y'o Kɛ ne na dɔrɔn ne bɛ Sin kà Sà tèn kà Tòli ka Ban hali i tɛ dɔ Sɔrɔ ne sogo la k'a Dun.

- O Ye mun ko kelen ye, surukuba 'kan bɛ ten?

- I Jija i kana tɔ nkomi ka Se ne ma dɛ n'o tɛ o Ye ne ka ko bannen ye.

Surukuba nalonmaba in Sinna k'i Jɔ ten: "ɔɔɔ, o t'a tɔ ɲɛlen yɛrɛ ye sa wa. ne b'i Fili bin nkomima in na sisan walasa o ka dɔ Bɔ i fagali sɛgɛn na n kan"

'Surukuba Sinna ka Mɔnɛ ka 'sonsannin Bùgubugu ka Bɔ a 'bolo k'a T'o Fili bin nkomima na ko ɲasaaa. O Kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn, 'sonsannin Fora ka Wuli ka duuru Dòn fyɛn na ten.

N y'o Sɔrɔ yɔrɔ min na n y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-14     Yɛlɛmako laban : 2016-05-14


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015