FÀKAN

Dɔnniya fòrobayali >

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 17nan: Ntòlanin

Làbɛn 3 : Bàngudɔn : Tlè n’a màntonw kisa

Dakun: Ntòlanin n’a kùnkanfaamuyaw
1.    ‘Sègin kɛli màntonw bɛɛ tɛrɛmɛni kan : welennin, sìgidoolo, dùgukolo, dùgukoloblen, ntòlaba, jikuruntola, jikuruntoladankan, jikuruntolanin, ntòlanin.
2.    Mànton 9 : Ntòlanin (Pluton)
2.1           Ntòlanin kofɔli
-        ‘Bɔ Kɛra ntòlanin kan 1930 sàn na ameriki sannadɔnna Klid Tɔnbo fɛ ;
-        Ntòlanin bɛ Da jikuruntolanin kan a ka tlè laminini na ;
-        ‘Kɔrɔlen kà Nà, Ntòlanin tùn bɛ Jàte kà Kɛ tlè mànton 9nan ye, màntonw bɛɛ la laban tlè da fɛ ;
-        Nkà 2006 san na, Ntòlanin laban Fɔra k’a Sènbɔ tlè màntonw na k’a Blà kùndunninw ka kulu la ;
-        Nkà halibi, ‘sannakolo belebele minnu Bɛ tlè ka màra ‘kɔnɔ, ntòlanin y’olu la 9nan ye bònya la ;
-        Ntòlanin Dar’a la bamanankan na bàri tlè nɔ̀fɛsannakolow bɛɛ la dɔgɔmannin dòn ;
-        Fùrancɛ bamɛtrɛ miliyari 5,92 ɲɔgɔn Bɛ ntòlanin ni tlè ‘cɛ ;
-        Ntòlanin tɔgɔlakalow Ye 3 ye minnu bɛ Weele ko  Sharɔnn, Hidra ani Niksi.
 
2.2           Mùn na ntòlanin Sènbɔra tlè màntonya la ?
-        Ntòlanin laban Sènbɔra tlè màntonya la kà Da dàlilu minnu kan olu dɔw Flɛ :
-        Ntòlanin yὲrɛ kòorikɔnɔ bònya tɛ Tὲmɛ mɛtrɛ 2 372 ɲɔgɔn kan, bam 2 ɲɔgɔn dɔrɔn ;
-        Ntòlanin Ye ‘sannakolo ye min kòori keleketelen dòn k’a Dànbɔ ‘kòori mɔɔnɔbɔlen ma màntonw ‘bolo ;
-        ‘Sannakolo wɛrɛw Yera tlè da fɛ minnu ni Ntòlanin man jàn ‘bònya la nkà minnu ‘dàncogo tɛ kà Kɛ tlè ‘mànton ye ;
-        O ‘sannakolo wɛrɛ dɔw Ye : Eris (yankan 2 326), Make Make, Homeya ani Serɛz ;
-        O sannakolow fànga cogoya m’a To u ka Se k’u dafɛkabakurunw Fàra u yὲrɛ kan ;
-        A sannakolow kùnbaya fana Bɛ sannakolo mankanw (Astéroïdes) ta ‘ɲɛ min b’u Bàli kà Kɛ olu dɔ ye ;
-        O ‘sababu fɔlen nìnnu y’a To Selekenaani Sannadɔn Tɔn ye ntòlanin n’a ɲɔgɔnnasannakolow Blà u dànmakulu ‘kɔnɔ k’u tɔgɔ Kɛ Kùndunninw ye ;
 
2.3           Ntòlanin bàrisogoko
-        Ntòlanin bàrisogo Fɔra kà Kɛ firiba 3 ye n’i y’a so Sɔ̀gɔ kà Jìgin: a forokofiɲɛ fìri, a jikuru fìri an’a bɔ̀gɔkuru fìri ;
-        Yankan na, hali dùgukolo bolokalo kòorikɔnɔ ka bòn ni ntòlanin ye : mɛtrɛ 2 372 ;
-        Ntòlanin forokofiɲɛ labɔlen dòn mànfɛnba 3 de la : ni bàli, tòlifɔlɔkɔ ani tirilan ;
-        Fùntenihakɛ jàteya min Bɛ ntòlanin kan o hakɛ bɛ Jìgin fo kà Se nɛnɛ hakɛ jaasilen -230 ma a forokofiɲɛ sanfɛla la.
-        K’i To a bɔ̀gɔkurufiri kan, i b’a Ye k’a forokofiɲɛ ka digili ka fɛgɛn ni dùgukolo kànta ye fo shὲn ba kὲmɛ ɲɔgɔn ;
 
2.4           Ntòlanin ka bɔnnɔnako
-        Ntòlanin ka tlèlamini kùntaala bɛ Bὲn sàn 248,5 ma dùgukolo kan ;
-        A munu-mununi a yὲrɛ bɔ̀lɔ kan o kùntaala ye tlè 6,4 ye dùgukolo kan, o min Y’a ka tlè kelen kùntaala ye ;
-        A taasira jὲngɛlen dòn ni 17 hakɛ ye kà ‘tàli Kɛ dùgukolo ta ma.
 
2.5           Dodaɲɛ kura fɔlenw kùnɲɔgɔnw dili fransɛkan na
1.     Fìri = couche / épaisseur
2.     Forokofiɲɛ = atmosphère
3.     Fɔ̀lɔkɔ = gaz
4.     Hakɛ jaasilen = moins tel degré
5.     Jikuru = glace
6.     Jikurumanton = planète glacée
7.     Jikuruntolanin = neptune
8.     Kòori = cercle
9.     Kòori keleketelen = forme sphérique
10.  Kòori mɔɔnɔbɔlen = forme elliptique
11.  Kòorikɔnɔ = diamètre
12.  Kùndunnin = planète naine
13.  Kùntaala = période/durée
14.  Mànfɛn = élément constitutif
15.  Mànton = satellite
16.  Munu-mununi = rotation
17.  Ni bàli = azote
18.  Sannadɔnna = astronome
19.  Sannakolo = planète
20.  Sannakolo mankan = astéroïde
21.  Selekenaani Sannadɔn Tɔn = Union Astronomique Internationale
22.  Tirilan = monoxyde de carbone
23.  Tòlifɔlɔkɔ = méthane
 
Sunkofɔlan
Microsoft Encarta Collection, 2009, Pluton (astronomie).
Microsoft Encarta Junior, 2009, Pluton,
Solar system scope, 2023, Application android téléchargée sur playstore, https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.eu.inove.sss2,

Blàdon : 2023-11-28     Yɛlɛmako laban : 2023-11-28


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015