FÀKAN

Mumɛ >

NINA: ka Bɔ kàlatasɛbɛnya dɔrɔn na ka bugunnatigɛ-sɛbɛn jɔyɔrɔ fana Fà

Mali kùnnasigi-fanga ye yamaruya kura Di fàsodensɛbɛn ko kan o don. An bɛɛ b'a kàla ma ko kabini 2009 sàn, sɛbɛn kura dɔ Dònna maliden ka ko la n'a bɛ Weele ko NINA. A sɛbɛn in tùn bɛ mago min Лɛ ka Nà o tùn ye kàlata kow ɲɛnabɔli ye n'a ye. Nka mɔgɔ caman tùn b'a fɛ a fana ka Se ka bugunnatigɛli jɔyɔrɔ Fa kabini tuma jan, bari a sɛbɛn in bɛ kùnnafoni daliluma caman Di mɔgɔ kan hali ka Sago bugunnatigɛ-sɛbɛn kan. Nka o tùn ma Kɛ ko yamaruya dilen ye fɔlɔ.
Nka setigiw ka dwaakun-tɔnsigi 'sèn fɛ Kuluba araba tɛmɛnen, a yamaruya Sɔrɔla ko ka bugunnatigɛ-sɛbɛn ɲɛci lafali dannaya Walankata ka NINA sɛbɛn Sèndon o la. A yamaruya in waleyali bɛ da Minɛ 2016 sàn kalo 2nan tle 15 don. N'o don Sera, i bɛ ko kelen min Kɛ ni i ka bugunnatigɛ-sɛbɛn ye, i bɛ Se k'o Kɛ ni NINA sɛbɛn fana ye Mali 'kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Lasigidensow la fana, sɛbɛn min bɛ Di ka bugunnatigɛli jɔyɔrɔ Fa yen, o fana ka baara kɛta bɛɛ bɛ na Se ka Kɛ ni NINA sɛbɛn ye.
An bɛ min Лini a ko la sa, o ye a yɛlɛma kura in kana na Kɛ degunnako wɛrɛ ye jamanaden ma, bari 'mɔgɔ tɛ Mali fanga ka yamaruyawaleyalaw bɔfan bɛɛ Dɔn. An 'kan bɛ lakana tìgilamɔgɔw ma.

Ncidɔri SÀBAATƐ bolonɔ dòn

Blàdon : 2016-02-07     Yɛlɛmako laban : 2016-12-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015