FÀKAN

 

Asimi Gòyita  

 

 Bì Ntὲnɛn zuwɛnkalo tlè 7, Kolonɛl Asimi Gòyita Kɛra Màli jàmanaɲɛmaa ye Ba Ndaw nɔ̀ na. ‘Hakililajigin na, Kolonɛl Asimi Gòyita tùn Ye Ba Ndaw ka dankan ye tὲmɛnsennafanga ‘kɔnɔ. K’a Sɔ̀rɔ tὲmɛnsennafanga ma Se a kùncɛyɔrɔ mà, Ba Ndaw ka fànga Dafirila Asimi Gòyita fὲ ni kà a Sìgi o nɔ̀ na. Asimi Gòyita y’i Kàli ko a na jàmana Blà fɛn bɛɛ san fὲ. A ko Kɛra sewaba ye bawo Màli ‘màaba caman tùn Bɛ kɛnɛ in kàn.

Blàdon : 2021-06-07     Yɛlɛmako laban : 2021-06-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015