FÀKAN

Kayra Arbi

Kayra Arbi Bangera 1959 sàn kalo 9nan tlè 21 Tumutu. A Sàra 2018 sàn kalo 8nan tlé 19 Bàmakɔ. Mali dɔ̀nkili waraba dɔ tùn dòn. A tùn bɛ dɔ̀nkili Da kàbi a ka dɔgɔ kɔɲɔyɔrɔw ni ɲɛnajɛyɔrɔw la. K’a ʃì To 11 na, a ye Dɔnkili Da fɔlijɛkulu dɔ la Tumutu dùgu ‘kɔnɔ Mmusatle la. A Bɔra Tumutu kà Nà Gàwo ‘jὲkulu wɛrɛ la. A fà n’a cὲ tùn b’a Fὲ a ka dɔ̀nkilida Dablà nkà o bɛɛ la, a Tὲmɛna n’a ye Badema na. A Bɔra a cὲ ‘kùn kà Taa ‘cὲ wɛrɛ ‘kùn. 2010 waatiw, a Bìnna kà Lakodɔn ‘jyɛn ‘kɔnɔ. A te taamaw Kɛ Bὲnkungo Amerik. 2012 sàn Bὲnna ni jàwuliwale-kɛlaw nàni ye kà Bɔ libiyafan fὲ min kɛ, a ye Tumutu Blà kà Nà ‘waati Kɛ Bamakɔ. O bɛɛ la, o màa nìnnu tùn b’a somɔgow Tɔɔrɔ ni kà tla k’a ka fɔliminɛnw Tiyɛn. 2015 sàn, Séginna kà Taa Tumutu. A ko: “Anw ka diinɛ ma Déli kà dɔ̀nkilida Kɔn. Kira ywrɛ Kùnbɛnna ni fɔli ye à nànen Makan. Fɔli tìgɛli anw na, o ye kà fyɛn Tìgɛ an na ye.Nkà an bɛ Tὲmɛ ni kὲlɛ ye, a bɛ ‘ɲɛ Sɔ̀rɔ ni Ala Sɔ̀nna”. A Sàra 2019 sàn sɛtanburu tlé 19. A tùn bɛ dɔ̀nlili Da tamaʃɛk, kɔrɔbɔrɔkan, bamanankan, arabukan ani fransɛkan na.

Dɔ̀nkiliw

1. Chabasseur 2012

2. Stoudmann 2013

3. Eyre 2010

4. Rédaction LP 2012

5. Rédaction LM 2013

Blàdon : 2020-02-16     Yɛlɛmako laban : 2023-08-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015