FÀKAN

2014 09 16 Mali kura

Donkibaru
Mali kura lamεnnikεlaw, aw ni ʃu: Modibo Danbεlε
An balimaw, aw ni ʃu: Mohamεd Tuure

Modibo Danbεlε:

Amerique (Amerika) jamanatigi, Barak Obama, Atlanta, Ko Amerique (Amerika)  jamana bε nà dεmε Dòn kùnflanintu jòlibɔn, ni a warakatalen dòn Fàrafinna tlebin-yanfan fε, ni Amerique (Amerika) soradasi bà sàba blàli ye ka Taa yɔrɔ kofɔlen ninnu na. U bε nà furakε-yɔrɔ tan ani wolonfla Jɔ dayɔrɔ kεmε bε Sɔrɔ a yɔrɔ kelen-kelenna bεε la, ani ka kεnεya baarakεla kεmε duuru Kàlan bàna in kὲlεcogo. O bε Kε dɔgɔkun o dɔgɔkun.

Mohamεd Tuure:

Nizeriya jamanafanga fìnitigiw ka tribunal (kiiriblon) ye fìnitigi tan ni fla Лagin ka Fàga, bari u ye a Laɲini ka u ka ɲεmaa Fàga. U ye mugu Cì a ka convoi (jamakulu) la Mayduguri, jamana kεɲεka tlebɔ-yanfanfεla la; yɔrɔ min ni a jamana cὲdenw ni bànbaanci-jεkulu, Boko Haram, ni milisi (kanakulu) bε ɲɔgɔn na. A kasaara Kεra mεkalo tεmεnen na.

Modibo Danbεlε:

Siri minisiri (setigi) ani jamanawεrε-cεminisiri (setigi), ye dunuya Kɔrɔmatigε u Bànnen  ka wele Blà a ka jamana ma Pari lajεεrε min Kεra fὲεrεɲini-cogo, yaasa ka jaadi kὲlεkε-den minnu bε Siri ani Irak olu kὲlεcogo la. Bεsal Almukad ko nin ye kojugu wεrε de da minεnen ye tugun.

Mohamεd Tuure:

Siri adamadenya ani maaya hakε jὲkulu n’o ye Observatoire sirien de Droit de l’Homme (Maaya Hakεw Kɔlɔsili-tɔn Siri ‘tɔgɔ la) ye, min dagalen dòn Lɔndɔnn, ye a Lase ko Etat islamique (Silamεjamana) milisiw (kanakuluw) ye Siri jamanafanga fìnitigiw ka kὲlεkε-pankurun dɔ Cì san fε. Ko nin ye a ʃyὲn fɔlɔ ye kabini a jaadisiw (jaadikεlaw) ye u ka maraw, n’o ye kalifa Sìgi Siri ani Irak jamana na. A jὲkulu ka lakalita fε, a pankurun Bìnna du dɔw kan. Maa caman Sàra a kasaara fε.

Modibo Danbεlε:

Miniyapolis, ni ale ye Amerique (Amerika) dugu dɔ ye. A alimamiba ye mɔgɔ minεnenw ka kùnkolo-tigεli Kɔn kὲlεkεdenw fε, minnu bε Siri ani Irak mara la. Abdεrhamann ʃεk Umar y’a Fɔ Somali baarayɔrɔ, ni ale bε Voix de l’Amérique kùnnafoniso min bε yan, Amérique (Amerika), ko silamεya sariya Ko hakε bε mɔgɔ minεnenw ‘bolo. Ani ko u man kan ka Fàga bɔyɔrɔ kama.

Mohamεd Tuure:

Afganistan jamana la, yεrεfaga-ʃu dɔ ye ‘bolimafεn fodon Kε OTAN, n’o ye fàrajε-jamana sorasitɔn ye, ka convoi (jamakulu) la Kabul, Afganistan jamana faaba la, ka Amerique (Amerika) sorasi fla ani Pologne (Poloniya) sorasi kelen Fàga. O fana na, a fodon ye sìgida mɔgɔ tan ni sàba wεrε Jogin. Talibanw ye a Jira k’a Fɔ ko a fodonw ye u ka kεwale ye.

Modibo Danbεlε:

Pakistan soradasiw Ko u ye maa bi sàba hakε Fàga kὲlε sèn fε ani sanfε-muguci o sèn fε, jamana kεɲεka ani tlebin ‘cε. Nin kɔ fε, kὲlεkεla mɔgɔ tan ni kelen wεrε Fàgara u kεlen ka Dànkari lakana cakεda, ni o bε Waziristan kεɲεka-yanfan fε.

Mohamεd Tuure:

Bì Ukraine (Okraniya) jamana la, wasadenw ka blonba, n’o ye parlement (wasablon) ye, ye sεbεnlaɲini-sarati, min bε Fanga ka segin so ma, Dla jamana kɔrɔnfε-maraw ma. O fana na, ‘yaafa bε Kε maa minnu ye marifa Tà jamanafanga fìnitigiw kama. A wasadenw ye fàrajε-kelenyatɔn, n’o ye Union Européenne (Erɔp kelenyatɔn) ka bolomadεmε-gafe ani Ukraine (Okraniya) jamana ‘cε Latεmε.

An balimaw nin de tùn ye bì donkibaruyaw ye k’a Lase aw ma, Modibo Danbεlε ani Mohamεd Tuure fε.

 

FMI ka Mali ɲaginni, dɛmɛbaa wɛrɛw ka da yɛlɛnni Mali ye

Kajatu Tarawele:

-An ka fòli bε aw ye Mohamεd ni Modibo.

Ko ko bεε tε Goya mɔgɔ la. Ni da dɔ Tugura i ye fana, da wεrε bε Se ka Yεlεn i ye. Misali la jyεn lamini jiginεba FMI ani Banque mondiale (Dunuya-waribon) ka sira datugulen Mali ‘ɲε, dεmεbaga wεrεw Wulila ka da wεrε Yεlεn Mali ye. O dεmεbaga ninnu na, ʃinn (jɔnn guwo) jamana ani Dubayi bε o la. Nin jamana ninnu ye ‘kùnnawololi-koba Kε Mali ye. ‘Sabu la, u ye nafolomugu Di Mali ma dεmε ka sira kan ko an ka an yεrε Dεmε n’a ye ko ka jamana Taa ‘ɲε, ka o sɔrɔ yiriwasiraw, o caman-caman bolow, olu bε nà Bɔ a koɲε la ani fεn caman wεrεw ka Fàra o kan. Mohamεd Tuure ye a koɲε Sεgεsεgε. A ye kuma Di an balimakε Alεksi Kalanbiri ma. Ale ye kùnnafoni-sεnsεnna ye kùnnafoni-sεbεn Echo la ka Bɔ Bamakɔ. An k’a ka seereyaw Lamεn.

‘Cyεn na, a Kεra sewa ye, n’i y’a jate Minε fasoden bεε de tùn kamana gannen dòn katugu bεnbaliya-kuma min Fɔra an ni FMI mɔgɔw ni ɲɔgɔn ‘cε. Nka nin kɔni Kεra i n’a Fɔ fiɲεbɔda maaw ye katugu, ‘cyεn na, a Kεra sewa ye. I tε Se k’i Miiri taaɲε bolofara ʃi la ‘bεnkansεbεn ma Kε min na ‘cyεn na. Ni bεnkan-sεbεn ninnu Sera ka Waleya, a bε Kε i n’a Fɔ CAN 2002 Kεra cogoya min na. N’i hakili bε a la, CAN 2002 Kεra sababu ye ka Se ka Mali Taa ɲε cogo dɔ la. Nin fana kɔni, n’a Sera ka Waleya, a bε nà Kε i n’a Fɔ o ɲɔgɔn ʃi.

Лininkalikεla: Mohamεd Tuure

Nka ni i y’a Lajε, FMI yεrε ka cidenya dɔ bε Bamakɔ sisan k’u bε nà  sεgεsεgεli Kε k’a Lajε ni Mali jamanafanga bε ka u ka baara Kε a ɲε ma; u Bεnna minnu kan. Ayiwa, ʃinwaw (jɔnn guwokaw) ye ‘wari hakε min Di ani Briksεl ka lajεεrε in, u ye wariba min lahidu Tà Mali jamana ye, nka u y’a Sεnsεn Mali la ko fo dyagoya ko u ye fεn minnu Fɔ u ka Se k’o Kε. Ayiwa, ʃinwaw (jɔnn guwokaw) ta, kan kelen ma Fɔ o la. E dun Ko di o la?

Jaabilikεla: Alεksi Kalanbiri

ʃinwaw (jɔnn guwokaw) ta, fεn suguya kelen tε. N’i ye nansara ninnu Flε, u ka waridi ani politiki doon bε ɲɔgɔn na. ʃinwaw (jɔnn guwokaw) tε ‘politiki Лεdɔn, olu kɔni. N’i ni u ka di, i ni u ka di. U bε Se k’i Dεmε cogoya min na, u b’i Dεmε ten. U ni nansaraw ta tε kelen ye, olu ta kɔni. Ni olu bε wari Di i ma, u bε wari Di i ma nka, nka b’a la. Ayiwa u y’a Di i ma cogo min, u ɲε b’a la katugu, u yεrε bε nà k’a baaracogo Lajε. Tuma dɔw yεrε la, n’i ye  sεgεsεgεli Kε, an ka premier minisiri (setigi fɔlɔ) y’a Fɔ ‘waati la cogoya min na, wari min bε Di i ma, a tla bε Di i ma katugu a bε Kε i n’a Fɔ u yεrε b’a Fili ka N’a Kùnbεn i fε yen.

U ka nafa ye min ye, n’u Nana, o ye k’a Ye ayiwa i ka kan ka ‘wari hakε min Sɔrɔ, i ka kan k’a Dòn da min fε, yala a b’a la ka Kε ten wa? U bε i Ladi o sira fε. O mana Bɔ a la kɔni, a ni nin tε Blà ɲɔgɔn ‘kɔrɔ. Ayiwa, `fεn kelen fana bε nin na min ma Fɔ maaw ye kosεbε. Ne gεrεsεgε Kεra min ye, ne tùn bε ʃinn (jɔnn guwo) jamana na. A caman Kεra n ‘ɲε na. ‘Caman bε yen, wari Dira, nka a dɔw ye juruw ye. Nka ‘gɔrɔkɔjuru tε. U ye juru Dòn an na. N’an bεa Sara, an bε a wari yεrε de Sara. An tε dɔrɔmε Fàra a kan. O ye fɔlɔ ye. Flanan, u bε nà an Dεmε ka duguju-kɔrɔnafolo dɔw Bɔ, i n’a Fɔ nεgε min bε dugu ‘jukɔrɔ. O bε nà Kε u bε nà Trainsira (nεgεsira) min Da, o bε nà Kε o sara ye.

N y’a dɔn olu fana ye ‘fεn ye minnu ka fusa kosεbε ni warijε dili ye, ni wari bɔli ye. Au moins (o kɔni na) jamanaden hakili bε nà Sìgi k’a Fɔ yuruku-yuruku tε nà Ye a la, surafεnko tε nà Ye a la. Ne hakili la kɔni, sira dɔw fε, a tε Da ɲɔgɔn ‘kɔrɔ. A Nana waati min na, a ka fusa faso ma katugu n y’a Fɔ n ka kuma daminε na cogoya min na, bεε tùn kamana gannen tùn dòn katugu yala saraw bε nà Se ka Kε wa? Yala ni nansara ninnu ye u ka dεmε Tigε, a bε nà Kε cogo jumεn? U yεrε nàlen kaban u ka kuma fɔlɔ Kεra k’a Fɔ, ko ayiwa, ko u bε nà Segin cooperation (jɲɔgɔnya) kan. N y’a Dɔn kɔni, a Kεra i n’a Fɔ kuma fla donnen ɲɔgɔn ‘kɔnɔ.

 

Alze sìgikafɔ

Kajatu Tarawele:

Sìgikafɔ kùnnafoniw kɔnɔna na, laseliw y’a Jira k’a Fɔ ko bànbaanciw ye gafe de Bɔ, ka Tla ka j k’a Лini bànbaanciw fεn o fεn bε yennin nɔ, sìgikafɔ hukumu kɔnɔna na, Alze, Alzeri faaba kɔnɔna na yen nɔ, ko olu k’u bolonɔ Blà o la. O sεbεn in kumakan kɔnɔna na, Mali tlaliko-kuma, o de bε o la, walima yεrεta, k’a Di u ma u ka baara Kε u yεrε ye. Ayiwa, Mariyam Tarawele ye kuma Di Saada Jara ma k’a Sεgεsεgε. An k’a ka seereyaw Lamεn a koɲε kan.

Saada JARA

Bànbaanciw ka nin waleya min Flε nin ye, a ma Bàla maa ʃi la. U ye gafe min Dla ko olu bε fε de, bì-bi in na, Mali ka Tla fla ye : Republique du Mali (Mali Forobafanga) o ka Kε worodugu-yanfan fε, olu b’u tɔgɔla Republique (forobafanga) Sɔrɔ a bε Fɔ o ma ko AZAWAD. O bε Kε Tumutu ni Gawo ni Kidal région (mara) sàba fàralen ye ɲɔgɔn kan. Nin ye waleya de ye min bε an Lasegin ‘kɔ. Sabu la, k’a masɔrɔ, sàn 2013 la, zuwεnkalo la, Accord de Ouaga (Waga bεnkan) min signera (bolonɔ Blàra Waga bεnkan min na), bεε Jεnna n’a ye, ko min ye Mali ka dugukolo lakanali ye, a ka kelenya, ‘fεn tε Se ka Tà o la, ‘fεn tε Se ka Bɔ o la. ‘Mɔgɔ ‘da tε Maga o kuma na.

Ayiwa, o sàn tεmεnnen ‘kɔ, aw bε Tla ka N’a Fɔ ko aw Ko de ko Mali ka Tla. Accord de Ouaga (Waga bεnkan ) min yεrε, n’an bεε ka kan ka an Sinsin a kan, u Ko de k’ale sinsinbolo ye Mali sariyaba ye n’o ye constitution (sariyabaju) ye. Constitution (sariyabaju) in dun b’a Jira ko Mali ye jamana kelen de ye. A tε Se ka Tla, ‘fεn tε Se ka Bɔ a la. Yɔrɔnin kelen min bε yen ni constitution (sariyabaju) b’a Fɔ ko Mali bε Se, min ye a ka jamana yεrε dugukolo taabolo ye, article (sariyasen) 97, o b’a Jira ko Mali Ko ni Unité Africaine (Fàrafinna ka kelenya) ka kan ka Sabatiya, ale bε Se ka dɔ Blà a ka yεrεmahɔrɔya la.

A bε Se ka yεrεmahɔrɔnya yεrε Blà pour que (walasa) jamana belebele ka Dla min ye Unité Africaine (Fàrafinna ka kelenya) ye. O dɔrɔn de bε constitution (sariyabaju) ‘kɔnɔ. N’o tε, constitution (sariyabaju) in b’a Jira ko fosi tε Se ka Bɔ Mali la. O min fana Flε, o ye an bε Fàra mɔgɔ de kan pour que (walasa)  ka fεn belebele Dla. Mais (Nka) k’a Fɔ ko ka Nà dɔ Tigε ka Bɔ Mali la, ka Mali Fara-fara, o ma Deli ka Fɔ. O tε Se ka Kε. Aruna Tuure n’a hakili bε ɲɔgɔn fε. Ale ye fàsoden ɲuman ye, k’a masɔrɔ avocat (lapasalikεla) dòn. A bε sariya Dɔn. O de kama, a ma Sɔn k’i bolo Dòn nin papier (sεbεn)  in na. Ninnu bε baara min na nin ye, mɔgɔ si de t’a Dɔn. An bε Taa ɲε, an bε Segin. U bε min de nɔ fε, mɔgɔ si t’a Dɔn.

Лininkalikεla : Kajatu Tarawele

Mali gouvernement (kùnnasigi-fanga) ni Malidenw ka kan ka mun de Kε?

Jaabilikεla: Saada Jara

Gouvernement (kùnnasigi-fanga) ka kan ka a ka jὲkulu fεn o fεn bε Alze, k’u bεε Weele. K’a Fɔ Algériyεnw (alzerikaw) ye, ‘dɔgɔyama tε u fan fε dε, accord d’Alger (Alze bεnkan) Fɔra ka Blà nin yɔrɔ in na. Aw de bε kan ka Kuma an ni ninnu ‘cε. Ninnu ye nin waleya min Kε, o b’a Jira ko ‘sεbεko-mɔgɔw tε. Ninnu bε tlonkε de la. Sεbε bε anw na. Anw bε Taa ci wεrε la an faso fε. Ni sàn min u decidelen dòn  (n’u jɔr’a kan sàn min), an k’a ko Fɔ k’a kuma Fɔ k’a Ban. An bε Segin ka Nà.

N’o tε, nin koɲε kan, an tε Se. K’a Jira alzerikaw la, k’a Jira Nations Unies (Jamana-bεεjεtɔn) mɔgɔw la ko vraiment (‘cyεn na) Mali y’a seko damajira Kε. Ninnu tε ‘sεbεlamɔgɔw ye. U tε fε klε in ka Ban. Ayiwa u tε fεkuma yεrε ka Taa ‘ɲε, parce que (bari) u bε ka an Lasegin ‘kɔ, ʃu Fàra tle kan. Mɔgɔ bε Se k’i ci Blà o la wa? Delegation (cidenkulu) min bε yen, baara wεrε tε u la a? U ka Nà ka Nà faso Baara.

Лininkalikεla : Kajatu Tarawele

An balima minnu bε kɔrɔnfεla la ni o ye Gawo, Tumutu ani Kidal ye, olu ka lakana bε nà Se ka Sabati ? Parce que (bari), n’i ye jateminε Kε, u bε fàgali la yen hali bì.

Jaabilikεla: Saada Jara

K’a Fɔ ko an ni ninnu de bε nà Kuma ka fεn basigilen Kε, ka baara Kε… ? Ayi. U bolo ja Yera. U ka fεn bεε Yera. Sisan sa, lakana mɔgɔw de bε Labεn, k’u Лεsin mɔgɔw bolofεn ni mɔgɔw nikunw lakanani ma kɔrɔnfεla la. An ka ko wεrε Kε. Parce que (bari), nin ko kuma ninnu tε nà Taa ‘yɔrɔ la. Ninnu bε kὲlε yεrε de nɔ fε. Parce que (bari), n’an ma an Farati dɔrɔn, u bε nà kὲlε wεrε Wuli ka Blà an ‘kùn na. 

Kan ni Yiriwa  ‘tɔgɔ la, Musa Danbεlε ye jὲmukan Sεbεn.

 


Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

 

Blàdon : 2015-01-12     Yɛlɛmako laban : 2015-01-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015