FÀKAN

Sèydu Keyta 1980 - ?

Sèydu Keyata Bangera 1980 sàn kalo fɔlɔ ‘tlè 16 Bàmakɔ. ‘Màliden-ntolatanna dòn min ntòla Cì cɛmancɛ la. Salif Keyta balima dòn. A jànya ye m 1,83 ye. 2009 sàn a ye Màsakɛjɔnjɔn Tà  k’a To Barsa la Ɛspaɲ. A lakodɔnnen dòn kosɛbɛ ‘jyɛn ‘kɔnɔ. A Kɛra denmisɛn minnu ʃì tɛ sàn 20 Bɔ ntòlacilaw la ŋàna ye 1999 sàn. A ye Fàrafinna sìrasabara Sɔ̀rɔ 2007 sàn.

Sèydu bɔra Salif Keyta ntòlaci-kalanso la, a Taara Màrsɛy kàbi 1997.  Seydu ye ntòlatan Jɔ̀ 2015 sàn. O ‘sàn kelen in Bὲnna n’a ba sàli ye.

2008 mɛkalo tlè 26 Sèydu Taara Barsa la 'sàn naani ‘kan mà. O ‘kɔ fὲ a Taara Valence la 2014 sàn. A ma Tὲmɛ ‘kalo 6 kàn yèn. A ye 2004, 2006, 2010, 2010, 2012, 2013, 2015 sànw ntòlaw Tan Fàrafinna. A Sɔ̀rɔla kà Taa AS Roma na Italio ‘sàn kelen.

A ye ntòla Tan yɔrɔ minnu na n’u sànw

1995-1997 Salif Keyta kàlanso

1997-2001 Olympique de Marseille 9 (0)

2000-2001 FC Lorient 38 (1)

2001-2003 Lorient 26 (1)

2002-2003 RC Lens 38 (3)

2003-2007 RC Lens 172 (20)

2007-2008 Séville FC 43 (7)

2008-2012 FC Barcelone 188 (22)

2012-2014 Dalian Aerbin 41 (10)

2014 Valence CF 18 (1)

2014-2016 AS Rome 56 (5)

2016-2017 El Jaish SC 15 (3)

1999 Mali -20 ans 7 (1)

2000-2017 Mali 100 (25)

Blàdon : 2020-02-16     Yɛlɛmako laban : 2020-02-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015