FÀKAN

Farafinna jàmanaw >

Angola 

 

Angola jàmana Bɛ fàrafinna cɛmancɛ ni fàrafinna wòroduguyanfan ‘cɛ. Luwanda Y’a faaba ye.  Atlantik Gèji Bɛ Angola ni tlèbin ‘cɛ, Kɔrɔn ni kὲɲɛka fɛ Bɛɛjɛfanga Kɔ̀ngo yèn ni kà kɔrɔn fὲ Zanbi Bɛ yèn. Angola ni Namibi bɛ Dànbɔ wòrodugu fὲ. Angola dùgukolo Ye 1 246 700 km2 ye.  A bɛ Fɔ Angola mɔ̀gɔ ma ko angolaka. Angola jàmana kan madɔnnen Ye Pɔrtigɛ ye nkà kan wɛrɛw ‘fana bɛ Fɔ yèn i n’a Fɔ bantukanw n’o ɲɔgɔnnaw. 2008 sàn na, Angola màa tùn bɛ T’i Jɔ̀ 12 531 357 la. Angola wari dunta Ye Kwanza ye. Blènman, fìnman ye Angolajɔ̀njɔn ɲɛw ye.  Bèse,  nkɔ̀n ani dòolo nὲrɛlama kɛlen o cɛmancɛ la. 

Jà Flɛ !

Blàdon : 2021-03-29     Yɛlɛmako laban : 2021-03-30


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015