FÀKAN

Mali duguw > 

Farabala ɲɛfala

Dugu yɔrɔfɔli

Kayi marabolo kolomi dɔ bɛ yen ko Kita. Faraba ɲafala b'o de 'kɔnɔ. A bɛ galoda min na o ye bɛnkadi fuɲa ye. A n'o Kita in cɛ ye bam 4 ye. A n'a ka galotigidugu ta ye bam 10 ye. A ni kayi yɛrɛ ta ye 315. Dugu misɛnnin minnu bɛ k'a Lakoori olu Flɛ: Kɔrɔn fɛ, Banjugula bɛ yen ni bam 4. Tlebin fɛ, Danbana bɛ yen ni bam 3 ye. Kɛɲɛka fɛ, duɲa bɛ yen ni 7 ye. Wòroduguyanfan fɛ Kita bɛ yen ni bam 4 ye.

Dugu tɔgɔko

Faraba ɲafala tɔgɔ Sɔrɔla a tu Tigɛbaa siyɔrɔ fɔlɔ de fɛ. O yɔrɔ in na, faraba de tùn bɛ yen.

Dugu marabaako

Laadaladugutigiya de bɛ faraba ɲafala. U ka dugutigiya bɛ Faginba keyita de 'bolo bì. Yen dugutigiya bɛ Nà kɔrɔya-kunda. N'i Sìgira dugu 'kùn na yen ka Ban ni saya tɛ i tɛ B'a la ko foyi wɛrɛ kama. U ka dugutigiya bɛ Mununmunun kìn kelen de la. U bɛ sàn kelen de Kɛ ka Sɔrɔ ka dugutigi kura Sìgi ni kɔrɔlen Banna. Yen dugutigikɔrɔ dɔw ye: Yɔrɔjan keyita, Somita finman keyita ani Somita keyita ye. Faraba ɲafala tùn bɛ Mara Kita màsakɛw fɛ lawale la.

Dugu bònya

Kìn kelen de bɛ faraba ɲafala. A sigikɛnɛ tɛ Tɛmɛ bam 2 kàn kɛnɛ naani 'kɔnɔ. Yen b'a sìgiyɔrɔ flanan de la. Sìgiyɔrɔ fɔlɔ bɛ Weele ko "kita kuru". Jàtelabanw y'a Jira ko faraba ɲafala mɔgɔw ye 1060 ye.

Dugu siyako

Yenkaw ye fulaw ni màninkaw ni bamananw ye. U jàmuw ye keyita, tarawele, kantɛ, sidibe, si, tunkara, jara, sise fofana ani kuyatɛ. sinankunya-tlon fana bɛ 'ba la u fɛ yen. 'Tnɛ tɛ yen furuko sira kàn. Màninkakan de bɛ Fɔ yen fòrobaya la.

Dugu baarako

Sɛnɛ bɛ Kɛ yen haali. Yen sɛnɛfɛndɔw Flɛ: keninke, saɲɔn, sàba, tiga, tiganinkuru, woso, je, ʃɔ, zɛrɛ, bɛnɛ, dà, ɲimikala, bananku, mangoro, buyakgi, manje, lenburu, namasa, ntɔmɔnɔ, sɔmɔ, fòronto, jaba, tamati, nkɔyɔ, gan, salati, ʃù, kɔnkɔn, nanaye, ɲugu ani melɔn. Yen, Bà, misi, saga, fàli, wùlu, jakuma, ʃɛ, kami, tonkɔnɔ ani jɛnɛntubannin y'u ka bagan marataw ye. Jago siratigɛ la u bɛ sɛnɛfɛn-feerew ni baganfeere ni butigifeere ani bololafɛndlata dɔw Feere. Donsoya yen ko kɔrɔ dɔ ye min bɛ Ban yen fɔlɔ.

Dugu fɛɛrɛko

Marifa, wosen, fɛlɛbɔ, nkalaɲɛ, manabɛlɛ, ntɛnfɛrɛ wɔlɔjuru, basaminɛ-nɛgɛ, jakumaminɛ-nɛgɛ, dingɛ tigɛli ka wɔlɔfan Blà o la, o bɛɛ y'u ka kungosogow ni kɔnɔw fàalifɛɛrɛw ye. U b'u ka misidenw Dabɔ ni ncɔlɔ ye. U b'u ka misi murutilenw Minɛ ni jonbori walima k'a Nɛgɛ ni dumunifɛn ye walima k'a bagan masina Koron ka Dòn yɔrɔ koronnen dɔ la.

Dugu yiriwaliko

Yen ko kura nàlenw ye: Лɔʃimansin, jabaranin, tlebarika-walan, pɔnpekɔlɔn, sɛnɛkɛ-mansin, sènfɛjuru, arajo ani moto ye. Baɲumankɛtɔn min ye baara Kɛ faraba ɲafla olu ye: PLAN ye. A ka ɲɛtaa tùn ɲɛsinnen bɛ kàlan yiriwaliko ma.

Dugu kàlanko

Lakɔlikalan d Minɛna yen 2000 sàn. Dugumandakun fàn fɔlɔ ni fàn flanan bɛɛ b'u fɛ yen. Fòrabata y'u ta in ye. U ka madarasa da Minɛna 2016 sàn. A kàlanso ye fla ye yen, dugu ta kelen ani kɛnyɛrɛye ta kelen. Balikukalan fana bɛ Kɛ faraba ɲafala. Nkà nin bɛɛ la, lakɔli de Dònna yen ka Kɔn tɔw 'ɲɛ. Wa an bì a fana yanga ka bòn ni tɔw ye.

Dugu batoko

Misiri fla de bɛ yen. Somita keyita de Nàna ni yen silamɛya ye. Sɔnni bɛ Kɛ yen hali bì. U ka fɛnsɔnta lakodɔnnenba ye Nàma ye. Yen dugudasiri ye kurutu ni jala ye.

Dugu ɲεnajεko

Kɔɲɔ ni seli ni sanyɛlɛma ni sankunbɛn ni denkundi ni ntolatan ni tɔnɲɛnajɛ ani laadalakow, bɛlɛta, nparibɔ ani fɛrɛn ye yenkaw ka ɲɛnajɛlakow ye. U ka fɔlifɛnw ye dunun ni flen ni jenbe ni wasanba ni buru ni gita ni bàra ani ntamannin ye.

Dugu kungoko

Kɔ, fla de bɛ faraba ɲafala. manɔgɔ, ntɛbɛn, bilinkìtin, ntingin, nàna, wùlujɛgɛ ani sajɛgɛ ye jɛgɛ suguyaw ye minnu ka Teli ka Sɔrɔ yen. O bɔlen 'kɔ yen, koorow ni kaanaw fana bɛ Sɔrɔ yen. Jiri suguya caman fana bɛ Sɔrɔ yen n'a fɔ jala, sanan, genun, nkaba, npeku, zaban, gele, nsira, bumu, ʃì, nɛrɛ, sebe, toro, ntɔngɛ, zɛrɛninjɛ, sunsun, zaajɛ, ntɔngɛ, ntabakùnba, koboblen, ntege ani zɛkɛnɛ. Kungosogo minnu ka Teli ka Sɔrɔ yen olu ye: Gɔn, dànkala, nkorongo, kungo-kami, minɛn, warabilen, miniɲan, wɔlɔ, gɛlɛnin, tentannin, ntomisa, baninkɔnɔ, ani tonkanjɔ ye. Yen kungodaw ye fuganin jujan ani kɔmitɔ ye.

Dugu Kaburudoko

Yen Kaburudonko ye dubako ye. O sababu de y'a To yen kaburudon Taar'a yɛrɛ Sɔrɔ fo Wɔɔrɔ la. Wa fànko t'u ta la.

Dugu waatiko

Yen Sanji nàlenw bɛ Taa100 na samiɲa kelen 'kɔnɔ. Yen waatiw fàlen-fàlen cogo Flɛ: Ni samiɲɛ Bɔra yen kawulɛ bɛ Nà, n'o Bɔra yen, tlema bɛ sɔrɔ ka Nà. Yen funtenin hakɛ sannadan ye 35 ye a nɛnɛ hakɛ dugumadan ye 15 ye.

Dugu kabakoma-yɔrɔko

kabakomayɔrɔ kelen bɛ faraba ɲafala.

Blàdon : 2017-08-07     Yɛlɛmako laban : 2017-08-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015