FÀKAN

Lakalita >

Fàkan Kanbaaraso ka tàasibla kà Taa banbaatɔ Adama Sàmaseku ma

Mali ni Fàrafinna kanw n’a tàbiya lafasabaanci dɔ ye kὲlɛ Jɔ̀ dɔyi

Adama Sàmaseku y’an Kɔ̀n laharataa kiti la jumadon, 2024 02 23 sɔ̀gɔmada fɛ. A ka sàya kìbaruya ma Dògo sa, nk’a Cunna a mɛnbaa bɛɛ kan. Awɔ, an tùn bɛ Sìgi ni nìn ye k’a sababu Kɛ a shì jànya ye, sàn 78 sɛbɛnfura la. Nkà, kìbaruya in Bìnn’an bɛɛ da kan k’a sababu Kɛ a sèndonyɔrɔ caya ye jàmana jɔ̀li kow la. A banni nɔ̀ goni kan, n’a dɔnbaa min m’a Fɔ i ye ko a n’a tùn bɛ na ɲɔgɔnye dɔ Kɛ a don kelen wùla fɛ, o tùn b’a Fɔ i ye ko a tùn y’u ka jὲkulu dɔ denfa ye walima ɲɛmɔgɔ yὲrɛ ye. N’i y’a shì jànfacogo Ye, i b’a Dɔn ko o mɔ̀gɔsugu tɛ ‘mɔ̀gɔ gansan ye. Kɔ̀rɔ tɛ màa minnu ka kὲlɛ Jɔ̀ ‘sira la, olu dɔ Dòn.

Samaseku banni bɛ Cun kὲ, bàri a ‘sèn tùn Bɛ ko bà tàn kelen na : Setigi (minisiri) kɔrɔ, ACALAN (AKALAN) sintinni ɲɛmaa kɔrɔ, tɔnw ɲɛmɔgɔya n’u denfaya, denmisɛnw dὲndɛnbaa.

Kr Adama Sàmaseku Kɛra denmisɛnw ‘dὲndɛnbaa ye jàmanajɔ sira kan

Kr Adama Samaseku ni Fàkan Kanbaaraso Jɛ̀ra. U ka jὲ in yὲrɛ ka kɔ̀rɔ ni kanbaaraso ye (2015 sàn). A ni kanbaaraso sintinbaa de ye ɲɔgɔn Dɔn kabini 2005 sàn na k’a To ACALAN ɲɛmaaya la. O Kɛra kanko ɲɛtigɛli baarasigi dɔ ‘sèn fɛ ENSUP/FLASH la. Baarasigi tùn Labὲnna ACALAN fɛ ni k’a mùsako bɔbaa Kɛ ONU ye. A lawulikun tùn ye kà sannakalandenw bolo Dòn Fàrafinna kanw baaracogo la làtigɛminɛnw na.  ACALAN y’o kàlan Kɛ kàladen minnu ‘kùn, Fàkan Kanbaaraso sintinbaa tùn b’olu la. Kàlan in Dabɔra 2005 sàn zanwuyekalo tlè 10 k’a Kùncɛ o kalo kelen tlè 25. A Kɛra ENSUP làtigɛdɔnso ‘kɔnɔ. Kabini o Kɛra, kanbaaraso banbaatɔ ma Fàkan Kanbaaraso sintinbaa To a ‘kelen na blen fo kà nà Se banbaatɔ somayɛlɛmani ma.

AKALAN (ACALAN) Лɛmaa, Adama Sàmaseku, fugulatigi. A ni FLASH ɲɛmaa, Kàlanfa Drisa Jakite, ale min y’i tɛgɛ Di Isiyaka BAALO ma. U Nàna seereyasɛbɛnw Di kàlandenw ma minnu ye Làtigɛdɔn bòlili fàsokanw kan o kàlan Fòori. Sɛbɛndi Kɛra 2005 05 04 don.

 

Kanbaaraso nàlen Sìgi ‘sèn kan 2015 sàn na, o bɔkɛnɛna baaraw Nàna Kɛ 2016 mɛkalo tlè 1lɔ don, Kr Adama Sàmaseku ‘sèn Yer’o la denfaya hukumu ‘kɔnɔ. A nàn’i jèniyɔrɔ Fìn o ko la FAST/FST la. A kɛtɔ Flɛ kà bɔkɛnɛna ɲɔgɔndankɛlaw la ŋanaw ka jànsalifɛn Di u ma. Umar Kulubali de bɛ kà dònnbolo Mìnɛ. Ale tùn ye josariyadɔn 'sannakalanden ye a waati. Ale Kɛra ŋanaw la ŋana ye bɔkɛnɛna dègedenw ‘cɛ la.

Kr Adama Sàmaseku Kɛra setigi ye Alfatle la

Kr Adama Samaseku ye setigiya Kɛ mali ‘kɔnɔ. A Kɛra jàmana kàlanko setigi ye jὲmusefanga dayɛlɛnko fɔlɔnin na Mali ‘kɔnɔ. O la, a ye sàn wolonfla (7) ɲɔgɔn Kɛ setigiya la Alfa ka fànga ‘kɔnɔ. Alfa ye fànga Sɔ̀rɔ fàngaɲinitɔn min ‘sababu la, ADEMA, Sàmaseku Weelela kà Bɔ Fransi ko a ka Nà o tɔn ka miiriya Blà waleyali sira kan jamana ‘kɔnɔ kàlanko dakun na.

Sàmaseku y’i Kɛ o baara kan n’a seko n’a dànmajira ye. A Nàna ni fὲɛrɛ min ye o ko la o Kɛra Mali kanw dònni ye fòrobakalanso la.  Kanw dònni fòrobakalanso la o koɲɛ tɛ Taa yὲlɛma fɛn o fɛn ‘kɔ, a y’i bolo Da o caman na. A y’o yὲlɛmaw nìnnu bɛɛ tɔgɔ Da ko « la Nouvelle Ecole Fondamentale (Mali dùgumakalanko ɲɛkurayali)». O tìtati ‘kɔnɔ, a y’i ‘kan Blà joona a jὲɲɔgɔn ‘kɔrɔ dɔ ma a ka kanko kὲlɛ siratigɛ la ko Mamadu Dukure. O jὲɲɔgɔn in ka kɔrɔsigiya tùn bɛ nà Kɛ a ma ‘fura dumanba ye bàri o fana ka cɛsiri bɛɛ tùn bòlilen Dòn Mali kanw lafasali kan, sànko olu bɛ Se kà Kɛ ‘baarakɛminɛn ye làtigɛdɔn sira fɛ cogo min na.

O la, a bɛ Se kà Fɔ ko kanw dònni kàlanso la, k’o nun Dònna setigi Sàmaseku fɛ 1993 waatiw la kà Nà. Kàbini o donw na, Mali kanw ‘sèn Bɛ kàlandenw ka kàlankɛkanw na kà Nà, hàli n’a y’a sɔ̀rɔ k’a ko ma Wàlankata kàlanso bɛɛ la. 2011 sàn kɔ̀ni y’a sɔ̀rɔ kàlan tùn bɛ Kɛ ni Mali kanw ye kàlanso minnu na o hakɛ tùn Taar’i Jɔ̀ 2000 ni ‘kɔ la.  Nkà, a ko tɔ̀ tùn Balannen Bɛ sàriya min tàli la, o tùn ye jàmana jɔ̀kan fɔlɔ ye : sàriyabaju kɔ̀ni. Sàmaseku ‘sèn fana Yera o kὲlɛw la fo k’o Bl’a ba la a ɲɛ na 2023 sàn zuluyekalo la.

Adama Sàmaseku, i kinin fɛ, ani Mamadu Fuseni Dukure, i numan fɛJà Tàra Fàkan Kanbaaraso ka bɔkɛnɛna don, 2016 sàn kalo 05 tlè 01, FAST/FST la.

Mali kanw tàli kà Kɛ kùnnasigikan ye : Kr Sàmaseku ka cɛsiri dɔ

2023 sàn zuluyekalo tlè 23, Mali y’a ka sàriyabaju kɔ̀rɔlen Fàlen kura la. ‘Sàriyasen kelen Bɛ o ‘sàriyabaju kura la, o Kɛra yὲlɛmaw la dànkelen ye Mali fùradanma. O Ye sàriyasen 31nan ye. O Bɛ mùn kan ? O Bɛ Mali kanw tàli kan kà Kɛ jàmana ka baarakɛkanw ye.

O waleya Blàra ba la 2023 sàn. Nkà, dìbi-dibilakɛlɛ ani sanjikɔrɔwɔɔsi caman Kɛra o laɲini sàbatili ‘kan ma kàbi 1960 sanw na kà Nà.  Kὲlɛw de Tora ‘sèn na kà Nà fo kà Nà olu Wolo nìn sàbaba la. Kὲlɛ nìnnu tutigɛbaa dɔw ye Bɛnbakan Dùngew mɔ̀gɔw ye, kulu min Blàra ‘sèn kan 1975 sàn na Kr Abdulay Bari ani Kr Mamadu Dukure fɛ. Nkà, komin kanko kὲlɛ ani tàbiyako kὲlɛ Bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Sàmaseku Bɛ yèn, a ‘sèn yera Bɛnbakan Dùngew ka kulu mɔ̀gɔw la. O kanko kὲlɛw Tora ‘sèn na fo kà na Se Mali sàriyabaju fàlenni ma kà kὲlɛw laɲini Sàbati 2023 sàn in na.

Kr Adama Sàmaseku ye ‘mɔ̀gɔ ye min kùnkolo bɛ gàbuguda Dìbi. Zàna dun Ko ni mɔ̀gɔ min kùnkolo bɛ gàbuguda Dìbi, na jὲ man di o la tòtobila fɛ. O siratigɛ, komin a bolo maanabɔyɔrɔ ka ca, kanko gintanba ma Wuli jàmana ‘kɔnɔ n’a ma ye min kotigiyanfan fɛ, a ta wulilen Fàra ‘màa wɛrɛ ta kan. Kàbini fasojama Ŋunana ni kanw tàli ye kà Kɛ baarakɛkan ye Mali ‘kɔnɔ IBK ka fàngadafiri tὲmɛnen kɔ fɛ, Sàmaseku Wulila ni jàma ye tugun ka sugunini Kɛ walasa o laɲini ka Blà a ba la tèn sa. A Kɛra kàfojɛkulu dɔ sintinbaa ye o la ko GALE. A ni kanko cɛsiribaa dànmadɔ Fàrala ɲɔgɔn kan 2022 sàn kà fàsokanw kùnnasigiyali mànkanba wulilen To jàmana fàn bɛɛ. A ka cὲsiri n’a ka kolabɛn y’a To Gale ka fὲla sɛbɛnnen Kɛra tàlen ye sàriyasen 31 la sàriyabaju kura la. 

Banbaatɔ ka cɛsiri n'a ka kolabɛn 'jogo ɲùmanw Tɛ̀mɛnen 'kɔ kà Bɔ a la, a ka kow la kabakomayɔrɔ dɔ fana tùn ye a ka màalandiya ye. A tùn ka gɛ̀lɛn i n'a ka màaya Sàma a' ni ɲwaan 'cɛ ko i b'a Da To a la. A t'a fɛ 'mɔ̀gɔ ka Jìgin a la.

Kr Adama Sàmaseku ka màalandiya

Banbaatɔ Sàmaseku tùn ye 'mɔ̀gɔ ye min timina tùn ka di mɔ̀gɔkunkokɛ la. A ka balimayasirabɔ tùn ye ɲɛdimi ye, kɔdimi tùn tɛ. Sinjitugu min tùn B'a ka ko la o Lakalila nìn cogo la tàn a balimakɛ ncìnin dɔ fɛ, Kàlanfa Umar (Bàru) Sàmaseku: "Adama ka ko kɔ̀nin Kɛra bɔ̀nɛ ye anw ka kàbila 'bolo. Yala i b'a Dɔn ko ale de tùn ye anw ka du bɛɛ fàrabaa ye ɲɔgɔn kan Bamakɔ yàn fɔlɔ wa; kà Tla kà yànduw ni Mooti taw blàɲɔgɔnanasiraw Kolokolo wa? Anw ka du Kɛra duba ye Bamakɔ 'kɔnɔ yàn kà Yɛrɛkɛ-yɛrɛkɛ 'fàn bɛɛ. A tùn ka gὲlɛn 'kùnko ka Bìn a du dɔ da la k'i ma Adama Ye walima a 'kan Mɛn o koɲɛ 'kùn na. Duw kalabaa tùn Dòn ɲɔgɔn na bàri a ka kɔ̀rɔya kosɔ̀n, a tùn bɛ bɛɛ Dɔn, màakɔrɔ Fàra denmisɛn kan. O la, a taalen in bɛ wòba Blà kow la kàbila 'kɔnɔ sɔ̀n".

An bɛ min Dɔn Kr Sàmaseku ka màakunkokɛ kan, o Ye 'mìsali ye min Kɛr'a fɛ Kàlanfa Emil Kàmara banni na 2020 sàn. 

Emil banni Bɛ̀nna ni Sàngaran 19 (COVID19) poyili ye Mali 'kɔnɔ. Nkà Sàmaseku ye fɛ̀ɛrɛ bɛɛ Kɛ jàmana ka tàasibla cakɛda 'da la walasa Emil Kàmara, Kanko ni fàso kànubaanciba in, ka Se kà jàmana ka tanunijala Sɔ̀rɔ a k'a ka cɛsiri Lakodɔn a ye. Mɔ̀gɔ min b'o Kɛ sù 'kɔ, o tìgi dùsukun falen Dòn adamadenya la. A ka o laɲini sàbatira bàri tànuni cakɛda y'i Kandi a ma ko Emil bɛ Jànsa. U kɔ̀nin y'a mɔ̀gɔdalajɛ Blà kà waati wɛrɛ Màkɔnɔ sàngaran 19 màfɛnkɛli jàmadalajɛbaliya bàtoli kosɔn. Kàramɔgɔkɛ hakili To o ko la. 2023 mɛkalo la, a y'a koɲɛ Kɔrɔta fàama fàn fɛ. Olu ye yàmaruya Di a ma ko kà Taa Emil ka jànsali Kɛ Emil yɛ̀rɛ ka du 'kɔnɔ. O yàmaruya sɔ̀rɔlen, alamisadonya dɔ la, 2023 sàn kalo duurunan tlè 05 don, an ye ɲɔgɔn Dalajɛ Emil ka du 'kɔnɔ Para Jikɔrɔnin. O Jànsali Kɛra mààba caman ɲɛ na yèn kà Fàra Emil yɛ̀rɛ furumuso n'a denw n'a balimaw kan.  O bɛɛ ye Sàmaseku ka màalandiya dɔ ye. Adamadenya tùn B'a la fo a ye tɔn dɔ Sìgi kandɔn baaraw kan selekenaani 'kɔnɔ ko "Màaya". A ye kanko kɛ̀lɛ dɔw Kɛ n'o tɔn in ye, a ni kandɔnna lakodɔnnenba dɔw i n'a fɔ Marsɛl Diki-Kidiri kà Bɔ Santrafrik. Sàmaseku ka ɲùmanya ma Ban a ka ɲɛnamaya 'kɔnɔ. Dànkelen Taar'i Da. W'a Taar'i Da ni k'a To a 'sèn kan. A ma Sɔ̀n kɛ̀lɛ ton jìginni ma 'don si 'da kelen, bàri hali a sàdlan kan labitani yèn, a kùnnasigibaaw ye làtigɛlan Tìgɛ a la kà Da bàna gɛ̀lɛyalen kan. N'o tɛ, a tùn bɛ Tola k'a Fɔ k'olu kà mànsin Tà kà Di a ma a ka fɛn dɔ Sɛbɛn.

Banbaatɔ Sàmaseku ka màakunkokɛ mìsali dɔ jà Flɛ. An Bɛ Banbaatɔ Emil Kàmara ka ‘so nìn ye. Mɔ̀gɔw Nàna jàmana ka o tɔgɔlajansalifɛnw bònya Da o ka du ‘kɔrɔ 2023 05 05, jumadonya dɔ. Jàmana ye tànunijala min Kɛ kà Emil Jànsa o Ye nsìrajala (Officier de l’ordre National du Mali). Jà cɛmancɛ la, Kàlanfa Emil Kàmara denmuso Màri Kàmara. Ale kinin fɛ kà Taa, Adama Sàmaseku, Kàlanfa Jɔ̀la Kɔnatɛ, Setigi (minisiri) kɔrɔ Bruno Mayga, ani Jàbɔla Bùbakar Sidibe. Màri numan fɛ kà Taa, EnSup ɲɛmaaba Dùga Nàsogo, EnSup Bùrama L Kùlubali, ani Ensup ɲɛmaadankan Musa K Kantɛ.

 

Adama Sàmaseku yὲrɛ Jànsara ‘jànsacogo barikama la jàmana fɛ a sù ‘kùn na. O Kɛra a ka jànaja don, 2023 02 25, karidonya fɛ. Jàmana cakɛda min Bɛ tànulijalaw Di, o mɔ̀gɔw Nàn’a ka jànsali Kɛ. A ka tànunijala Bὲnna Mali tɔgɔlawaritigijala (Commandeur de l’ordre National du Mali) ma. O b'a Jìra k'a ka cɛsiri Lakodɔnna jàmana fɛ ka Se hakɛ dɔ la.

 

Fàkan Kanbaaraso b'a Fɔ ko Adama Sàmaseku ye kὲlɛ min kùn To anw kɔmɔgɔw ‘bolo 'nkàlonso yàn, ko o tɛ na To ‘kὲbali ye.
Anw ka ‘jùru tɛ Kr Adama Samaseku la. Ala k’a dayɔrɔ Sumaya.

 Fàkan ɲɛmaayaso 'kan Dòn

Blàdon : 2024-05-06     Yɛlɛmako laban : 2024-05-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015