FÀKAN

Mali dugu >

Kɔ̀rwedugu

Dugu yɔrɔfɔli 

Kɔ̀rwedugu Bɛ Kilela kafoda fɛ Gɔ̀nkaso galoda la, Sikaso marabolo 'kɔnɔ. Sɛnɛfɔdugu dòn. A ni duguba min ka surun o Ye Sikaso ye. A lamininen dòn ni dugu minnu ye olu Flɛ: Jànso B’a ni kɔrɔn ‘cɛ kà Niziyaso Kε a ni tlebin ‘cɛ, Gɔ̀nkaso Bε Kɛɲɛka fɛ. Noyaradugu B’a worodugu fɛ. 

Dugu tɔgɔko

Kabi Kɔ̀rwedugu tu Tigɛra a ma Weele tɔgɔ wɛrɛ la. An Bɛ don min na i ko bì, kùnnafoni ma Sɔrɔ a tɔgɔ sɔrɔcogo kan.

Dugu dugutigiya

Kɔnwi Bɛrte, n’a ka baara tùn ye donsoya ni sὲnɛ ye, o de Ye Kɔ̀rwedugu sìgibaa ye. Laadala-dugutigiko de Bɛ Kɔ̀rwedugu. Dugutigiya Bɛ kìn kelen ka bolo kan w’a bɛ Nà kɔ̀rɔyakunda. Nafugo Bɛrte de Bɛ dugutigiya la bì. Ntora Bɛrte ni Kɔnwi Bɛrte Y’a dugutigi kɔrɔ dɔw ye. Sàya dɔrɔn de bɛ dugutigi Bɔ dugutigiya la.

Dugu bònya

An ma ‘fεn Sɔrɔ kà Fɔ dugu bònya kan.

Dugu siyako

Sὲnɛfɔw de Bɛ Korwedugu. Jamu minnu Bɛ yen olu Ye Bɛrte, Bangali ani Jalo. Sinankunya Bɛ nin jamuw ni Danbεlεw de ‘cɛ.

Furusira Bɛ Kɔ̀rwedugu jamuw ni ɲɔgɔn ‘cɛ, a kìnw ni ɲɔgɔn cɛ ani ani dugu wɛrɛw ‘cɛ. Sɛnɛfɔkan ni Bamanakan de bɛ Fɔ Kɔ̀rwedugu, nka Sɛnɛfɔkan de fɔbaa ka ca.

Dugu baarako 

Sὲnɛ, nakɔbaara, baganmara, jago, mɔni, ani donsoya bɛ kɛ Kɔ̀rwedugu. Nin baara fɔlen ninnu na sὲnɛ de fanga ka bòn ka tɛm’u bɛɛ kan.

Sὲnɛfɛn dɔw ye  Keninke, saɲɔ, kàba, malo, tiga, tiganinkuru, bananku, woso, kuruba, je ani bàra. Manje, namasa, mangoro, lenburu ani sɔmɔ Ye nakɔjiri dɔw ye. Tamati, nkɔyɔ, gan ani nanaye Ye nakɔlafɛnw fanba ye.  Bagan marata dɔw Ye : bà, saga, fàli wùlu, jakuma ani misi. Kamanmafɛnmarata dɔw Ye : kami, tɔnkɔnɔ ani jɛnɛntubannin. Mɔniko siratigɛla laadalamɔni de bɛ Kɛ. A kɛminɛnw Ye jɔ ani doli ye. A kɛyɔrɔ Ye kɔ̀ ye.

‘Sugu tɛ Kɔ̀rwedugu nka jago bɛ Kɛ yen. Jago sugu minnu bɛ Kɛ yen olu Ye: butigifeere, jiriden-feere, baganjago ani ʃɛjago. Bololabaara fànba Ye sigilandla, kalakadla ani sansaradla ye. Donsoya bɛ Kɛ Kɔ̀rwedugu nk’a bolodon tɛ Kɛ yen.

Dugu fὲɛrɛko 

Fὲɛrɛ minnu Bɛ kɔ̀rwedugukaw ‘bolo kungosogow fàgali la olu ye marifa ni bese ye. Kungokɔnɔw fàgali bɛ Kɛ ni manabɛlɛ, ntɛnfɛrɛ, ani wɔ̀lɔjuru ye.

Dugu yiriwaliko 

Baɲuman-kɛtɔnw « Save the Children » ani « USAID » cɛsirilen dòn dugu yiriwaliko la. U ka baara fànba sinsinnen Bɛ kàlanko kan.

Ko kura caman Dònna Kɔ̀rwedugu ‘kɔnɔ. O dɔw Ye:  ɲɔʃimansin, pɔnpekɔlɔn, jabaranin, kɔɔrisugu ani moto.

Dugu kàlanko 

Lakɔlikalan ni balikukalan  fla bɛɛ bɛ Kɛ Kɔ̀rwedugu, nka lakɔlikalan de fanga ka bòn kosɛbɛ.  Forobalakɔli kelen ani Baliku-kalanyɔrɔ kelen de Bɛ yen. A lakɔlikalan Ye sanwɔrɔkalan ye.

Dugu batoko

‘Diinɛ ʃi batoso kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ Kɔ̀rwedugu. Dugu tɛnɛ Ye dà ye k’a dasiri Kε bà ye.

Dugu ɲɛnajɛkow

Kɔ̀rwedugu ɲɛnajɛw Ye: koɲɔ, seliw, sanyɛlɛmaw, sankunbɛn, laadalakow ani tɔnɲɛnajɛw. Лɛnajɛ ninnu bɛ Kɛ fὲrɛ la. U fɔliminɛnw Ye fle ani bala ye. Farikolo-ɲɛnajɛ min bɛ Kɛ yen o ye ntolatan ye.

Dugu kungoko

Kɔ̀ kelen de Bɛ Kɔ̀rwedugu. Jɛgɛ suguya caman bɛ Sɔrɔ o kɔ̀ in na. O jɛgɛ dɔw ye: manɔgɔ, saalen, ntɛbɛn, zeku. Kaana ni koorokaara fana bɛε bɛ sɔrɔ a la.

Dugu kungojiri dɔw ye jalaba, banan, Sanan, genun, nsira, npeku, zaban, ʃi, nɛrɛ ani sunsun. Dugu kungofɛn dɔw ye miniɲan, dànkalan, warabilen, duga, baninkɔnɔ, wɔlɔbunun, kungo kami ani tònkanjɔ.

Dugu kungodaw bɛ Weele ko Лaki ani Murɔ.

Dugu kaburudoko

Kɔ̀rwedugu kaburudo Ye kelen ye. A Bɛ dugu ni tlebin ‘cɛ.

Dugu waatiko

Waati minnu bɛ Fɔ ɲɔgɔn ‘kɔ Kɔ̀rwedugu olu ye samiɲɛ, kawulɛ ani tlema.

Dugu kabako-mayɔrɔko

‘Kabakoma-yɔrɔ tε Kɔ̀rwedugu.

 

Blàdon : 2017-04-09     Yɛlɛmako laban : 2017-04-29


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015