FÀKAN

Bakɔrɔnnin ni surukuba

Don dɔ   la, bakɔrɔnin ni surukuba yaalatɔ Bεnna. Bakɔrɔnnin Tora ka

Yεrεyεrε, surukuba y’i kanto bakɔrɔnnin ma 

-siran tε  saya Bali. Nka, n’i sera ka cyεn lakika sàba Fɔ   ne surukuba ye i jɔyɔrɔ   in na, ne tε  na 'fεn k’i la.

O kɛlen, bakɔrɔnnin y'i kant'a ma

- Surukuba, n’e Kɔseginna ka Taa a Fɔ i balimaw ye 'so, k’i ni ne

bakɔrɔnnin Bɛnna bì ko nk'i ma ne Sɔn ka ne Dun, u b’a Fɔ   ko nkalon dòn.

I ma foyi Fɔ ni cyɛn tɛ, suruguba kan bɛ tèn.

O kɛlen, bakɔrɔnni y'i kanto tun ko

-Surukuba, ni ne Porokotora ka so Sɔrɔ ni ka nin Lakali n tɔɲɔgɔnw ye, ko ne ni e surukuba ye bàro Kε  bì u ʃi tε  Limaniya o kuma in kan. Ka Da a kan bɛɛ miiri la k'e bɛ Se jyɛn fɛn bɛɛ la fo kaariya. N'o tɛ n'i tùn Sera ka Kaari ka ne Blà ka Taa 'so, aa! n kɔrɔ suruguba, jyɛn bɛɛ tùn bɛ danaya badabada Da i kan wa o danaya in de bɛ i ni jyɛnmaramasaya 'cɛ. N'i Sera k'o Dòn i taabolo la i ka jyɛnmara ye ʃuko ni dugujɛko ye.

O kuma in dyakojugu suruguba ye a Sinna k'i kanto

Ee! n dwaa fo n'i Yafara ne ma dɛ, jaa maa bɛ fɛn dɔ juguya Minɛ ka Sɔrɔ i ka taaɲɛ fɛɛrɛ ɲuman b'o 'kɔnɔ. N t'i Dun blen Taa i sago ma 'so, wa i taatɔ ni fɛn o fɛn y'i kun Bɛn a F'a ye ko ne suruguba de y'i Ci.

O kɛlen, bakɔrɔnnin Taara a fɛrɛ ma 'so.

N y'o Tà yɔrɔ min na, n y'a Blà ye.

 

 

Blàdon : 2017-03-16     Yɛlɛmako laban : 2017-03-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015