FÀKAN

FIFA 2022 Katar

Jyɛn sèna-ntolatanba tàko 22nan ɲìnannama kɛyɔrɔ Bὲnna Katar ma k’a Tà 2022 nowanburukalo tlè 20 na kà Taa a Blà a desanburukalo tlè 18 na. Komi sàriyaw ko jàmana min y’a Labὲn, o ni ‘jàmana wɛrɛ de b’a da Mìnɛ, o hukumu ‘kɔnɔ a da Tìgɛra Katarjamana ni Ekwatɛr ‘cɛ 2022 sàn kalo 11nan tlè 18 don.

Min Y’a labandon ye sa, o Tanna Arzantinn ni Frànsi ‘cɛ Luzay ntòlatan-kɛnɛba kàn  kari, desanburukalo tlè18 kà Bὲn ni nὲgɛ ɲɛ 15 ye Katar. O don in fana Ye Katar ka ɲɛnajɛ ye. 15 nan waati bɛ Se tùma min, o y’a Sɔ̀rɔ sa kɛnɛba in faan Bɛ i ko dakɔnɔɲin fo kà nalomaw Jɔ̀ kὲrɛ fɛ. ‘Ntòlatanna kɔrɔba caman tùn weeleen Bɛ kɛnɛ in kan. Kà Fàra o kan, jàmanaɲɛmaa dɔw fana tùn Bɛ yèn.

Ntòla kùnfɔlɔ da mìnɛnnen, Arzantinn ye ŋὲ Sɔ̀rɔ. Liyɔnɛl Mesi y’o Cì kà Dòn sanga 23nan waati. O tὲmɛnnen ma Mɛn kosɛbɛ, Anzɛl Dimariya  Nàna cèlu Dafa  flà la. U Taara sὲgɛnna-fyɛnbɔ la o kan. Arzantinn de tùn bɛ Frànsi kan tàko fɔlɔ in na kosɛbɛ.

U bɔlen ‘kɔ sὲgɛnna-fyɛnbɔ la, halisa Arzantinn tùn bɛ Frànsi kan kosɛbɛ. Nkà Dimaria bɔlen dɔrɔn, Frànsi Nàna Jama fo kà cèlu fɔlɔ Yàyaari sanga 80nan kà flanan (ŋὲ) Dòn 81nan. Cèlu flà in bɛɛ Dònna Kiliyann Nbape fɛ. O kɛlen sa, ntòla cogoya Yὲlɛmana nkà halisa Mesi n’a ka cὲdenw ma Sàlaya. Flè Nàna Fyɛ jalatigɛbaa fɛ. U dònnen fàrannkan kùnfɔlɔ ‘kɔnɔ k’o tan k’o Ban 2-2. Fàrannkan kùnflanan da mìnɛnnen, Mesi ye cèlu Kɛ tugunni sanga 108 nan. A sanga 118 nan dɔrɔn, Nbape Nàna o Bɔ ni k’u Dàmakɛɲɛ. Fàrannkan Banna o 3-3 kan.

A ma Лὲ min ‘kɔ, a Kɛra o ye. Cèlulacili de da Mìnɛna sa. Arzantinn ‘mɔ̀gɔ 4 y’a Cì kà Dòn, Frànsi ‘màa 2 y’a Jὲn. Ntòla Labanna ni Mesi ka sesɔrɔ ye Nbape kan.

‘Hakililajigin na, nìn tùn tɛ jàmana flà in si syὲnfɔlɔ ye kùncɛli-kɛnɛ kan. Frànsi syὲn sabana 3 (199820062018)tùn Dòn ni kà Arzantinn ta Kɛ  5 (19301978198619902014) ye.

Ŋànaya jɔ̀njɔn Dira Arzantinn ma Qatar  jàmanana-ɲɛmaa fɛ wà a ye fìni dɔ Dòn Mesi la, fini min, n’a bɛ Kɛ ŋànaw Jànsa Katar làada la.

Ntòlatannaw bɛɛ la  ŋàna jɔ̀njɔn Dira Mesi (Arzantinn) ma k’ale de bɛ Se ni bɛɛ ye kà cèlu kɔ̀lɔsibaaw bɛɛ la  ŋàna jɔ̀njɔn Di Emiliyano Martinɛz (Arzantinn) ma. Nbape (Frànsi) Kɛra cèludonnaw bɛɛ la ŋàna ye ni kà ntòlatannaw bɛɛ la dɔgɔninyajala Di Ɛnzo Fɛrnandɛz (Arzantinn) ma.

Komin ‘sàn 4 o sàn 4 Ye ntòlatanba in ye, 2026 ta bɛ nà Labὲn Etazini, Kanada ani Mɛksik fɛ.

Blàdon : 2022-12-26     Yɛlɛmako laban : 2022-12-26


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015