FÀKAN

Ziirinda >                                                                                                                                    2016 04 26

Surukuba ni sonsannin ka bilisifanta

Don dɔ sonsannin Taar'i Sènnayaala kungo ‘kɔnɔ. A Tor'o la ka Taa Bɔ bilisifan kan. O kɛlen, a y'olu Cὲ ka N’u Di a muso ma 'so. 'Surukuba muso fana Nàna tasumata la sonsannin fɛ yen ka n'o muso Sɔrɔ fanjiran na. A y'i Kant'o ma.
- Aw Bɔra ni nin fan ninnu ye min?
Sonsannin muso fana y'i Kanto o la ko:
- Ne cὲ de bɛ To ka Bɔ n'u ye a ka kungoyaala-yɔrɔw la.
Sonsannin muso y'a Jaabi tèn ni ka Tla ka fan dɔɔnin D'a ma. Surukuba muso y'o Nɛnɛ yɔrɔ min aa, o Kɔrɔtɔra a seli la 'so. O selen 'so ka kuma in Лɛfɔ a cὲ ye yɔrɔ min, o fana Girinna ka Wuli ni ka Taa sonsannin fɛ yen. A selen yen, sonsannin y'a Bisimila minkɛ, a ko:
- A ma Juguya, i komin n muso Nàna tasumata la yan, a y'a Sɔrɔ fɛn dɔ fan bɛ i muso 'bolo ka Jiran, o tùma na n b'a fɛ k'a Dɔn i bɛ Bɔ ni o fan ninnu ye yɔrɔ min na.
Ɔ, o kɛlen sonsannin fana Ko surukuba ma ko:
- O tɛ 'baasi ye, n kɔrɔ suruku. Ni Ala ye sinin Jir'an na, an bɛ Taa ɲɔgɔn fɛ.
- O ka Kɛ. surukuba kan bɛ tèn.
Ɔ, o dugu jɛlen, u Taara fanɲini na. U y'a Лini k'a Лini fo ka Taa Bɔ dɔ kan. Ɔ, o kɛlen sa, u y'o fanw Cὲ ka K'u ka npalanw 'kɔnɔ. Nka yann'u ka Taa, surukuba Ko sonsannin ma:
- N dɔgɔ sonsan, n'an ni fantigi Bɛnna an b'a Kɛ cogo di?
Sonsan Ko k’o ye cyɛn ye. O Ko u ka furabulu Tigɛ ka Blà u kan. Nka o hakilina ma Bɛn surukuba ma. Sonsannin ye zabanbulu dɔw Kari k'a taw kan npalan 'kɔnɔ. O ma Bɛn surukuba ma minkɛ, ale ye zabankuru sàba dɔrɔn Kari k'olu Blà a taw kan. U ye sosira Minɛ o la sa ka Taa. U Taara Se 'yɔrɔ la u ni bilisi Sinna ka Bɛn tèn jɔyi. O fana y'u Lajɔ:
- Mun b'aw 'bolo npalanw 'kɔnɔ?
Sonsan Ko a ma
- N muso ni n denw de ʃìra ka Ŋunan ʃu rɔ, n Nàna 'fura  Лini u ye.
Bilisi Nàna sonsan ka npalan da Yɛlɛn k'a Sɔrɔ zabanbulu kɛlen bɛ k'o Fa tew. Bilisi Ko o la:
- E ka Tɛmɛ.
Ɔ, o kɛlen, a Ko:
- Surukuba e ta dun, mun b'o 'kɔnɔ?
Surukuba fana y'i Kanto:
- Kɔngɔ de ye n ka denbaya Tɔɔrɔ ʃu rɔ, o de sababu y'a To n Nàna n Sènnayaala ko n bɛ ‘balo Лini. Ɔ, nka n ye zabankuru dama-damanin Sɔrɔ o de Flɛ n 'kùn npalan 'kɔnɔ.
Bilisi ye surukuba Jaabi o la Ko :
- Surukuba n y'i ka kuma Faamuya. Nka dannaya man kan ka sɛgɛsɛgɛli Sà. I ka npalan da Yɛlɛn.
Aaa, a ma Лὲ min 'kɔ a Kɛr'o ye. Surukuba y'a ka npalan da Yɛlɛn yɔrɔ min na bilisi ye min Ye a 'kɔnɔ o Kɛra zabankuru sàba dɔrɔnYe ni k'a tɔ bɛɛ Kɛ bilisi fan ye. Aaa, bilisi ɲɛ da o kan, aa, o y'i Kɛ surukuba kan k'a Cì fo ka siganna Dòn a ka ɲɛnamaya la.
N y'o Tà yɔrɔ min n y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-11     Yɛlɛmako laban : 2016-05-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015