FÀKAN

Poyifasiri >

Denmisεn kɔrɔlen gɔjɔ

Denmisεnya min tle tε Kɔrɔta
Fo kà To kà jìgi Wurubata
Yali ʃùw de bε na Wuli sa
Ka fàso sarakalen in Kùnmabɔ wa ?
Ko denmisεnya saŋa ka di;
Min tε 'kɔcε-kala Bɔ dun?
Mɔnε min ye fàso Fàa kunun
O na To k’a kolo Jε cwa!

I nεn ka Se kà sankolo Nɔn law;
Ka dabara Kε titi ye fo kà sama Mɔ bora!
I ŋaniya bε jyεn kura Dabali fasay
Daluya ni miiriya ɲuman
Dama-dama kεlen kà kun Fa te-tew;
N’i tofaŋa dun ma Se kà soso Bεn.
Dusu salenba disi lankolon na buga
Ko ɲεnεmaya ye cyεn ye. Aa!
Ko di sa jyεnwuli Zanblen ?
K’a Fɔ blen corro min coroon b’i la tèn,
O de girinya ye k’i Muluku tàn ?
Ŋaniya banbali min b’i ma,
O de ye kà cεsiri-wale bεε Kε tàn figifɔgɔ.
A na Sɔrɔ i Dònna fago bwaanε na,
Ka To foroko kolonba lankolon ye.

Aa! Jyεnnatigε ani titati!
Awa ʃεmuso daŋa o, a Tor’i la dε!
Waati b’i kan k’i ʃù ʃεεlε ;
K’i nantankolow Sɔnsɔn nink’u ʃi
Fàna nafεn ye, i fàso ka Kε pya !
Nin ka K’e denmisεnma sàlen ye !
I dun sàlen 'kɔ fago ni kɔrɔ fε,
N ka dusu Bɔ min kà fàso ɲεji Cὲ?...

T.J DUKURE (1974 sàn)

 

Blàdon : 2016-05-22     Yɛlɛmako laban : 2018-01-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015