FÀKAN

Mali jamanatigiw >

Ibrahim Bubakar Keyta

Bangeli, kàlanko

Ibrahim Bubakar Keyta Bangera 1945 sàn Kucala.

A ye cεmakalanso minnu Kε olu ye Janson-de-Sailly (Paris) ani Askia Mohamed (Bamakɔ) ye. A ye kandɔn-sannakalanso Kε Libi. O kɔ a ye Taara Panthéon-Sorbonne ni IHRIC sannakalansow la.

A ye sannakalan jàlaw Sɔrɔ politikiko siratigε la.

A ka kaàlanw tεmεnen kɔ a Kεra ɲininikεla ni karamɔgɔ ye Tolbiac sannakalanso la Paris. A nàlen Mali la a Kεra FED kɔnseye ye. A fana Kεra TDHF baɲumakεtɔn ɲεmaa ye.

Politikiko

Ibrahim Bubakar Keyta tun ye ADEMA-PASJ kεlεcε farin dɔ ye. A Tora o la fo ka N’a Kε o ɲεmaa n’o tun ye Alfa Umar Konarε ye dankan ye walasa ka Jama Лini o ye 1992 sàn kalo 4nan ni 5nan jamanatigisigi kan ma. Alfa sigilen ye Ibrahim Bubakar Keyta k’a ka jamanakunkakow koqεnabɔla ye. 2012 sàn na Ibrahim Kεra Mali Lasigiden ye Kɔnɔwari, Gabɔn, Burukina Fàso ani Nizεr jamanaw la.

1993 a Kεra jamanakunkankos qεnabɔli setigi ye. Kalo  damadɔ o kɔ fε Alfa y’a Kε setigiw ɲεmaa ye 1994 sàn kalo 2nan tle 4. A y’o jɔyɔrɔ in Kε fo 2000 sàn. O kɔ a Kεra ADEMA-PASJ ɲεmaa ye.

Jamanatigi-sigikura surunyalen  2002 sàn a ye setigiw ɲεmaaya ani parti ɲεmaaya Bla 2000 sàn kelen in sabu a tun b’a Fε k’a kan Bɔ o nɔ fε walasa ka Alfa Nɔnabla. O la sa a ye ADEMA-PASJ Bla n’a nɔ fε jama ye ka Sɔrɔ ka RPM Sinti a Kεra min ɲεmaa ye 2001 sàn zuwεnkalo la.

2002 sàn a Kεra cεbɔ ye jamanatigikalata la. O kàlata in tako fɔlɔ la a Kεra maa 3nan ye Sumayila Sise ni Amadu Tumani Ture kɔ.

O la wàsadenkalataw tεmεnen kɔ, a Kεra wàsadenw ɲεmaa ye  tuguni.

Jamatigikalataw

Cεbɔ 2002 sàn na

Ibrahim Bubakar Keyta ye maa 329. 149 ni 21, 15% de Sɔrɔ kàlata kùnfɔlɔ la 2002 sàn 4nan tle 28.

O la a Fàrala Amadu Tumani Ture kan kàlata kùnflanan na. Ale de Kεra jamanatigi ye o la sa ni 65,01% ye mεkalo tle 12 don 2002 sàn.

Cεbɔ 2007 sàn na

Ibrahim Bubakar Keyta Sìgira RPM ɲεmaaya la u ka laajεrεba 2nan sen fε 2007 sàn zanwuyekalo tle 28.

O kεlen  a Kεra Attfanga sinamatɔn  mɔgɔ ye.

Kalata kùnfɔlɔ tεmεnen  a ye 19,15% Sɔrɔ n’o y’a To a Kεra mɔgɔ flanan ye Amadu Tumani Ture Kɔ. ATT de Sìgira tuguni jamana kùn na hali a ma se kɔnflanan ko la o la blen.

O kεlen Ibrahim Bubakar Fàrala fangasinamatɔn mɔgɔw kan tun n’olu tun ye Cεblen Drame,Bakari Sangarε ani Sumeyli Bubey Mayga ye.

Cεbɔ 2013 sàn na

 2011 sàn kalo 7nan tle 26 Ibrahim Bubakar Keyta Kεra RPM cεbɔ ye  2012 sàn jamanatigisigi kan ma min Labanna ka Cε ka Bla 2013 sàn na.

2011 sàn kalo 10nan tle 29 partipoliki 9  MIRIA,UMP, FAMA, RDR, RJD, PDM, PSDM, PSO ani  CD Fàrala RPM kan.

Kalata Nàna Kε 2013 sàn. A kεra maa fɔlɔ ye kàlata kùnfɔlɔ la. O kεlen kàlata tɔ Nàna To a ni  Sumayla Sise cε kàlata kùnflanan na 2013 sànutikalo tle 11. Kabi o dugu Jεra Sumayila Sise n’a ka denbaya Wulila ka Taa Ibrahim Bubakar Keyta  Fo f’a ka so k’a Jira ka Fɔ ko cyεna a ye ale Dan.

Jaabi yεrε-yεrε Nàna Bɔ 2013 sàn utikalo tle 15. Ibrahim Bukakar  ye maa 77,6% Sɔrɔ, Sumayla ta tùn ye maa 22,4% ye.

O la sa Ibrahim Bubakar Keyta y’a Kali sannkiriso la 2013 sàn sεtanburukalo tle 4 Bamakɔ ka Sɔrɔ ka Kε jamanatigi ye.

 

 

Blàdon : 2017-03-24     Yɛlɛmako laban : 2017-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015