FÀKAN

Tabiya

Kajolo kolomi cɛnnakow maracogo k'u Lakana

  

Fàrafinna kununni dugumasiri

 

 

 

Blàdon : 2016-05-08     Yɛlɛmako laban : 2017-10-15


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Keita Mansarén ka bô Komana Cout
2023-04-23 09:09:22
Dignè Marabaga ka barika don aw la ani aw ka ni fasoden gnoumaya bara in na ! Ne nisôndiyalen do kôsôbè !
Aw bé se ka Faso tôkô kôrô lase aw ka in kènè kan wa ?

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015