FÀKAN

Ziirinda >                                                                                                                                     2016 03 01

'Surukuba ni 'sònsannin

Don dɔ la, sònsannin ye kungo-kɔnɔfɛn bɛɛ Fàra ɲɔgɔn kan k'u ka Taa ʃì geren Kari ka Dòn mɔ̀ nà. U bɛɛ Fàrala ɲɔgɔn kan, u Taara kungo 'kɔnɔ ka ʃì geren caman Kari ka dìngɛ belebele Sèn k'a bɛɛ K'o 'kɔnɔ ni k'a Datugu. Tle sàba tɛmɛnen 'kɔ, Sònsannin ye kungo-kɔnɔfɛn bɛɛ Fàra ɲɔgɔn kan tugunni k'u ka Taa ʃì Bɔ mɔ̀ nà. O kɛlen, u Wulila ka Taa, ka T’a Sɔ̀rɔ dɔ Fɔr'u 'kɔ ka ʃì bɛɛ Bɔ. 'Sònsannin y'i Kanto:
- Jɔn Nàna an ka ʃì Bɔ mɔ̀  nà an 'kɔ?
Bɛɛ 'kan bɛ:
- Ne tɛ, ne tɛ, ne tɛ...
'Sònsannin y'i Kanto o la ko:
- 'O ka nɔ̀gɔ. An ka dìngɛ tɔ̀ Wɔgɔbɛ.
U Jὲra ka bɔ̀gɔ tɔ̀ Bɔ dìngɛ 'kɔnɔ ni k'a fɛrɛlen To tèn. O kɛlen, 'sònsannin Ko:
- An bɛɛ ka panko kelen-kelen Kɛ dìngɛ 'kùn nà. Ni min Jìginna a 'kɔnɔ, o kɔrɔ ye ko e de Fɔr'an 'kɔ.
O fɔlen, bɛɛ ko awɔ, awɔ...
Ɔ, 'bὲn kɛlen o kan, 'sònsannin yɛrɛ Tὲmɛna k'i Pan ka dìngɛ Lasago. Waraba Nàna k'i Pan k'a Lasago. Mànkalannin Nàna k’I ta Kɛ. U bɛɛ Tὲmɛna o cogo la kelen-kelen fo ka nà Se surukuba mà. 'Surukuba y'i Pan yɔrɔ min, o Jìginna dìngɛ 'kɔnɔ. Bɛɛ Ko:
- Ee! 'surukuba, e Sɔ̀nna ka nìn Kɛ anw nà?
'Surukuba y'i Kanto:
- Ne ma 'ʃì Dun. N ka sàbaraba nìnnu de ye n Labin. A’ ye Tɔ n k'o Bɔ.
A ye sàbaraw Bɔ k'i Pan, a Jìginna yen tugun. U Ko:
- Ee! ee!...
A y’i Kanto tugun:
- Ne ma 'ʃì Dun. N sèn de Ferekera n ka kùlusiba in nà. A’ y'a’ Tɔ n k'o Bɔ.
A y'o fana Bɔ k'i Pan ka Jìgin dìngɛ 'kɔnɔ tun. U Ko:
- Ee! A kuma Banna...
'Surukuba y'i Kanto:
- Ne ma 'ʃì Dun. Fiɲɛ de ye n ka dlὸki Cὲ ka n ɲɛ Tugu A’ y'a’ Tɔ n k'o Bɔ.
A y'o fana Bɔ k'i Pan minkὲ, a Jìgin’a 'kɔnɔ tugun. Aa, surukuba jìginni o la dìngɛ 'kɔnɔ ani kungo-kɔnɔfɛn tɔ̀w ka Firi a kan o bɛɛ Kɛra kelen ye. U ye surukuba Cì fo ka sàya suma Jìgin a nun nà.
An y'o Tà yɔrɔ min, an y'o Blà yen

Musa Danbɛlɛ bolonɔ dòn

 

Blàdon : 2016-05-11     Yɛlɛmako laban : 2016-05-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015