FÀKAN

Donnasigi tle fɔlɔ kunaɲɛ

Donnasigiw kɛli kanko kan Mali la

Donnasigiw bolodali Kɛra Mali jàmanaden-kulu fɛ. A hakilila Bɔra 'jɛkulu la min bɛ Weele ko MAAYA JƐKULU. Ale ye 'tɔn ye min ka cɛsiri ɲɛsinnen dòn kanw kùnkankow ma jyɛn 'kɔnɔ. Nìn Y’a sìɲɛ fɔlɔ ye Màli ‘kɔnɔ. A Kɛra Amadu Anpatɛ Ba tɔgɔlaso la Bamakɔ.  

Baara Damìnɛna 9nan tὲmɛnen ni san 35 ‘ɲɔ̀gɔn ye. ‘Màaba caman tùn Bɛ kɛnɛ kàn. Koɲɛnɛbɔla ye kuma Damìnɛ. Kuma Dira Dramann Keyta mà a ka poyi fɔlɔ kàn ma Kan ni Yiriwa jὲkulu -tɔgɔ la.

Adama Sàmaseku, n’o Ye màaya jɛkulu ɲɛmaa ye, ale ye kuma Datìgɛ ni ‘fòlikan ye kà Se màa cɛsirilenw ma fàsokanw lafasali la kàbi ‘tùma jan fo kà Se bì mà  Màli ‘kɔnɔ kà Sɔ̀rɔ kà ‘tàasibla Kɛ kà Se kàlanko setigi fatulen Timore Cùlɛnta ma. A ko nin Y’a siyɛn fɔlɔ ye Màli la nìn ɲɔgɔnna làjɛɛrɛ ka Kɛ ‘sìgikafɔ bolo ma. Kà kɔrɔ feburuyekalo tlè 21 Ye fàkanw yakubayali ye ‘jyɛn ‘kɔnɔ. Màaya Sìgira ‘sèn kàn 2006 sàn UNESCO la. A ko fana ko kan Ye an ka tàbiya de ye n’a Tlara an na an fana Tununna. A ko kanw tàwaati Sera jàmana fὲ kà Kàlan kàlansow wà kà kɛ baarayɔrɔ-kan ye.  A y’a ka kɔrɔfɔ ‘kùn Cὲ ni dugawu ye.

Aminata Sògoba ye kuma Tà. Ale Ko kan ka kan kà Kàlan bɛɛ fὲ. O ‘kɔ, Dramann Keyta ye poyi flanan Da (denmisɛnnin kɔ̀rɔlen gojɔ).

Kuma Sɔ̀rɔla kà Di sìsan kàlanko setigi mà n’o Ye Fàmanta ye. Ale ‘fòli Kɛ kanko jὲkuluw la kosɛbɛ. A ko a ka dὲmɛ B’u ye faasi, ko Màli Ye ‘jamana ye min B’a la k’a jɔ̀yɔrɔ Jìra kanko la kosɛbɛ. Kàbi ACALAN (fàrafinna kanko jὲkulu) Sìgira 2000 sàn màra ye kanw tàli kokuma Fɔ. Ko setigiso ni màra bɛ Fàra ‘ɲɔgɔn kànw dònni ‘ba la la. 10nan tὲmɛnnen ni sanga 27 làɲɔ Kɛra.

O bannen, kuma Dira Bàmakɔ kìnw ɲɛmaaw ma u k’u ‘yὲrɛ Лɛfɔ. Bàmusa Ture n’o Ye ɲɛmaaba ye, ale y’a Jìra ko n’i ka kan Tununna k’i Tununna. Ale yὲrɛ Ye màa ye min ma To ‘kɔ kanko la.

Setigi Salif Sànɔgɔ ye kuma Tà. Ale ko kanw dònni kàlanbolow la, jàmanadenw jɔ̀yɔrɔba B’o la. 

Ale tὲmɛnnen, Sèedu Tarawele Kumana màrakɛcogo ni fàkanw kàn. A Kumana ‘jyɛn kanbaw kàn fɔlɔ. Ko fàkanko Dònna ‘ba la yὲrɛma-hɔrɔnyako nàlen. Ko an tùn Ye ‘sìgida labɛnnen ye fɔlɔ wà an ka kow bɛɛ tùn bɛ Лɛnɛbɔ ni an fàkanw ye. Ko kanyelew tàli bɛ màa Dànbe Tunun a la pew. A ko  màa 90% bɛ Kuma fàkan na Màli la.

Nìn màa ninnu ‘kɔ ɲìninkali kɛnɛ Nàn’i Tɛnkun 11 : 56 waati.

Nguro Jaal kumana ko ‘gὲlɛya caman Bɛ yèn. Ko a bɛ Fɔ ‘don o don ko kanw tàli nàfan ka bòn nkà baara tɛ kà Kɛ n’u ye. Ko jàmana jɔ̀yɔrɔ ye jùmɛn ye o ko la ? Ko kanw ka kan kà Kàlan k’a Tà denmara-yɔrɔ la fo sanna-kalanso la. O la frànsɛkan bɛ Kɛ kan flanan ye. Ko fɛn bɛɛ bɛ Fɔ frànsɛ la, jamanaden fànba tɛ fosi Fàamu min na. Màa min Dara o kàn, ale ta Kɛra fàrafinna kὲlɛcɛw kàn kanko la wa ko Màli Ye jàmana fɔlɔ ye ni kà Sɔ̀rɔ k’a Fɔ ko ni ‘fanga màakɔrɔw la blen ko jɔn de bɛ Nà olu nɔ̀ na ?

Mohamɛd Abdulay Ko ‘kan wɛrɛ fɔli man di togoda-lamaaw ye ni fàkanw tɛ. Ko mùnna an tɛ fransɛkan Kɛ kan flanan ye kàlansow la. Wà fana ko jàmana ɲɛmaaw bɛ Kuma jàsow ni rajosow la frànsɛkan màa fànba tɛ min Mɛn.

Ismayɛl Jàbaatɛ Ko nkàlon de fànga Sɔ̀rɔ jamana ‘kɔnɔ. Ko an b’a Fɔ ko ‘fɛn caman Kɛra k’a Sɔ̀rɔ fosi ma Kɛ.

Isiyaka Baalo nàlen Ko màra kɛlen Bɛ fransɛkan na. Ko fo jὲkulu dɔ kà Sìgi wàsablon ‘kɔnɔ kanw ‘tɔgɔ la. Sèedu Idrisa Ko fo kàlan ka Damìnɛ fo dùgu mà. Ko kàlanbaw de bɛ sira Da kanw Tàli ‘ɲɛ. Amadu Jalo, n’o Ye Kìbaruɲɛmaa ye, ale Ko balikukalan ye ‘nɔ̀ba Bɔ kanko la. Ko kàlanbaaw denw ni màa tɔ̀w denw tɛ Taa kàlanso kelen na. Aminata Kɔnɛ ye kuma Tà, ale tùn Ye Màli kanko ɲɛmaa ye. A Ko gafew blàlen dòn tèn, u tɛ Bɔ kà Kɛ sɛbɛn ye. Ko sàriyasun 25nan kà kan kà Labàto. Mahamadu Màyga ko an ka Sègin an ka kanw mà. A Ko fana ko fàkanw blàli kan wɛrɛw kàn ma, o Ye ‘ko ye min ‘cὲ ma ɲìn. Fàjalan Kàmisɔkɔ fana  y’a Jìra k’a Fɔ ko Mamadu Dukure ye baaraba Kɛ kanko la kosɛbɛ . A ko ‘mɔ̀gɔ tɛ Tà ORTM jàso la, n’i Tɛ fransɛkan Mɛn kosɛbɛ k’a Sɔ̀rɔ an ka kanw Bɛ yèn. Ko ‘mìsali la, Sɛnɛgali sɔ̀sɔliw bɛɛ bɛ Kɛ Wɔlɔfɔkan na. An ye fransɛkan de ye màa fànba tɛ fosi Fàamu min na.

Bàamusa Ture Ko sɛbɛnw bɛ Di olu ma frànsɛkan na, nkà n’olu bɛ Kuma ni jàma ye, u b’a Fɔ fàkan na. Ko kanw ka Fàra an ka kɛtaw ni fɔtaw kàn.

O Tὲmɛna min kɛ, màaw Taara sὲgɛnlafyɛn-bɔ la.

O ‘kɔ fὲ, dakun flanan da Dònna. Ale de tùn bɛ Kàlanko ni fàkanw kàn.

Abu Jàra ye kuma Tà. A Ko fὲɛrɛw Sìgira ‘sèn kàn fàkanw taaɲɛ ‘kan mà. Ko ‘ko wɛrɛ min Bɛ yèn k k’o Ye kanw fàrali ye an ka kɛtaw kàn ye waasa u ka Taa ‘ɲɛ. Ko fɔlɔfɔlɔ fangaw tùn tɛ Kɛ ‘kan wɛrɛ la an fàkanw ‘kɔ. O màaw Sera kà yiriwa ‘ko caman Kɛ. Ko màra tὲmɛnnen tɛ yèn fàkanw tàli ma Dya min ye nkà dɔw bɛ baara Kɛ ni dɔw ye. Ko ‘denmisɛn tɛ yèn min bɛ kàlan Kɛ a fàkan na Màli n’o ma Dya kà Tὲmɛ a tɔ̀ɲwaanw kàn kosɛbɛ. Ko gὲlɛya Bɛ yɔrɔ min na, o Ye kanw fòrobayali ye, n’o Kɛra kànw bɛ Dòn kiimɛniw na.

Làjɛɛrɛ na a Fɔra ko yòruba Tàra kà Kɛ Nizeriya fòrobakan ye. Moritanikaw Ko fana u ka kanw de bɛ Tà.

Jὲkulu minnu tùn bɛ làjɛɛrɛ in kɛnɛ kàn olu ye : AGTIC ; AMALAN ; Fàkan Kanbaaraso ; Kan ni Yiriwa, MAKDAS ; Tabital Puulaku, Màrakaw ka jὲkulu, Kɔ̀rɔbɔrɔw ka jὲkulu ; Transformons le Mali ; Ginna Dɔgɔn, SIL.

Làjɛɛrɛ tɔ̀ Bɛ ‘kùn Cὲ sinin sibiri 2020 02 22.

Blàdon : 2020-02-21     Yɛlɛmako laban : 2020-02-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015