FÀKAN

Dɔnkili >

Ali Farka Ture

Ali Farka Ture  Bangera 1939 sàn kalo 10nan tle 31 Kano. O ye dugu ye min ni ba joliba cε ka surun ɲɔgɔn na. A bε Tumutu fε, a n’o cε ye bam 65 ɲɔgɔn ye. A bangera du kɔnɔ min ye Arma n’o ye kɔrɔbɔrɔw ye. A fat un ye finitigi ye. Ale de Sàra jyεn kεlεba 2nan waati la. O kεlen  a somɔgɔw Nan’u Sìgi Лafunkε min ni Tumutu cε ye bam 250 ye. A ma Dòn kàlan na a tun bε tle bεε Ban fòro kɔnɔ baara la. O la sa,  a Nan’a Лεsin fɔliko ma kεrεnkεrεnnenya la fɔlikεminεnw ninnu : gurkεl, njarka, fle ani nkɔnin juru naani.

1956 sàn  a tun bε  Fodebε Keyta ka ɲεnajε kεnε kan n’o min ye dɔnkilidala ye Laginε. Nka o bεε la mɔbilibolila tun don. A ni  Amadu Anpatε Ba ye ɲɔgɔn  Sɔrɔ. A ye laadalafɔliw Лεɲini  ale de fε.

1960 sàn Ali Farka y’a ka fɔlijεkulu fɔlɔ Sìgi sen kan  min tɔgɔ ye «  Troupe 117 » a ni min fana tun bεε ta ɲεnajεw la Mali fan bεε.

1968 sàn a Bɔra farafinna kɔ kan nin sen in k’a Taa yεrε Sɔrɔ Sofia Bulgari jamana kan jεn seko ni dɔnko ɲεnajεba dɔ kεnε kan.

1970 sàn a Dònna Rajo Mali ka fɔlikεkεjεkulu la. A tun ye  fɔliko dɔnbaa ye o rajoso in na.

1973 sàn o fɔlijεkulu in Nana Cì kunnasigifanga fε. O kεlen  Ali Farka ye solo dɔnkilida Daminε. A bε Taa ɲεnajεw la farafinna tlenbinyafan jamanaw la.

A ka dɔnkili fɔlɔ n’o ye Farka ye, o Bɔra 1976 sàn.

1980 sànw kɔnɔ na na, a bɔli caman Kε jamana kɔ kan ka Taa Erɔpjamanaw, Zapɔn, Etazini jamana na. O kɔ fε a ni Taj Mahal Jεra ka  The Source Bɔ 1991 sàn. A ka dɔnkili min bε Wele ko Talking Timbuktu n’a ni Ry Kuder (Ameriki  gitarifɔla dɔ) y’o Bɔ ɲɔgɔn fε, o de y’a To a ye sanga Sɔrɔ jyεn kɔnɔ kosεbε.

1996 sàn Rajo Mali dɔnkili Bɔr’a fε sɔnŋay, fulfulde ani tamashek la.

1997 sàn  Ali Farka y’a Jira k’a Fɔ k’a b’a Fε k’a Лεsin sεnε ma a ka dugu la.  A ka miiriya fɔlɔ tun ye ka jipɔnpew Sìgi ji samani ka ma ka Bɔ ba joliba  ji walankata ka ma forow la.

O kɔ fε a ye dɔnkili dɔ Bɔ min tɔgɔ ye Лanfunke. O dɔnkili in kɔnɔ na na dɔ,kili caman bε yen minnu Sinsinnen bε sεnε, kàlan ani sariya kan.

2005 sàn  Ali Farka Ture ni Tumani Jabaatε ye  In the Heart of the Moon dɔnkili  Bɔ. A ye jala sɔrɔ o dɔnkili in na 2006 sàn.

Ali Farka Ture Sàra 2006 sàn kalo 3nan tle 7 don sɔgɔma Bamakɔ. Bon de tun b’a kabi waati jan.

A ka dɔnkili bɔlenw

·         1976 : Farka, Special « Biennale du Mali »

·         1978 : Biennale

·         1979 : Ali Touré Farka

·         1980 : Ali Toure dit Farka

·         1984 : Ali Farka Toure (Red)

·         1988 : Ali Farka Toure (Green)

·         1989 : Ali Farka nToure

·         1990 : African Blues

·         1991 : The River

·         1994 : Talking Timbuktu

·         1999 : Nianfunke

·         2006 : Savane

A ni mɔgɔ wεrεw ka dɔnkili bɔlenw

·         1993 : The Source, a ni Taj Mahal

·         2002 : Mississipi to Mali, a ni Corey  Haris

·         2005 : In the Heart of the Moon, a ni Tumani Jabaatε ni  Ry Cooder

·         2010 : Ali and Toumani, a ni Tuamani Jabaatε

kùnnafoni bɔyɔrɔ

 

Blàdon : 2017-04-09     Yɛlɛmako laban : 2023-08-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015