FÀKAN

Misikunkolo-ko

Cεkɔrɔba dɔ, mɔgɔw y'a ka misi Sonya k’a Fàga, ka Taa ni sogo bɛɛ ye fo kunkolo. Ɔ, misitigi, n'o ye cɛkɔrɔba sa, a b’o hami na tuma min na, dunankɛ dɔ tùn b’a fɛ yen. O fana ye Cεkɔrɔba To o la ka Wuli ni ka mununmun, o kεr’a taalen yen misikunkolo fana ye. Denkε saba tùn b'o 'bolo. A selen a ka ‘so, y'a fɔ a denw ye k’a bε Taa misikunkolo ko kɔ la. Ɔ, cεkɔrɔba Taara misikunkolo koli la. Sɔɔnin, misitigi, y'a Лini fo ka na Bɔ a fɛ yen bari o tùn Sigara a la kosεbε. U selen a ka 'so, u m'a Sɔrɔ ye. Denmisɛnnin cɛmannin sàba ninnu tùn bε 'so yen. A y'olu Лininka, olu k'a ma k'olu fa Taara misikunkoloko la. O kɛlen, a ko payi ko kow bɛ na ɲɛ sɔrɔ sisan. O kɛlen a sinna ka Wuli ka Taa dugutigi fɛ yen, ka Taa a kuma Da o kɔrɔ sɔn. O kɛlen, o fana ye 'mɔgɔ Blà ka Taa cɛmannin sàba ninnu Weele ka na. U Nàlen, dugutigi y'u Blà ka Taa u ‘fa Weele. O kɛlen, fa ye misikunkolo Di u ma k'u ka na dàga Ko k'a Sìgi k'u kan'a To mɔgɔ wɛrɛ ka Bɔ foyi kala ma. O Fɔ a fɛ, denw ye misikunkolo Tà ka Nà 'so, ale yɛrɛ Tlenna ka Taa dugutigi bara. A selen yen, dugutigi ye kuma Bɔ k'a Da. Aa! a ye Ala Kale k'a 'nɔ ʃi t'a la bì w'a 'nɔ ʃi t'a la sinin. Kuma Nàna Gan u ni ɲɔgɔn 'cɛ jaa o y'a Sɔrɔ a denw ye misikunkolo in Sìgi ka ji min K’a kan, o Jara tayi. U Tora sigasiga la dɔ ko a Mɔnna dɔ ko a ma Mɔn, tɔ kelen ko k'u ka Taa u fa Лininka. U ye Лɔgɔn Lajɛ, bɛɛla ncinin ko k'a bɛ Taa a Fɔ. A Bòlila ka Taa dugutigi bara ka T'i kanto fa ma

-Ko baba, baba, ja tarrrr ganni !

Fa y'i kanto a ma

-Bataraden! nin ye mun nalomakan y'i 'da? i ɲɛnin firinen I ‘bolo i ko flenfaji.

O fɔlen, cɛnin bolila ka na flen fa ji la k'a Kε misikunkolo in kan tun.

Ɔ, a mɔnnen, kelen y'i kanto

-An bɛ Taa Fɔ baba ye cogo di sa?

Kelen fana Sinna k'i kanto

-A' y'o To ne ma

O fana Bòlila ka Taa dugutigiblon na ni ka t'i kanto fa ma

-Baba! Baba! Amɔnna denw ko k’u ka kɔrɔ ni ne ye!

Fa K'a ma

-N fa, a Fɔ u ye k'u ma Kɔrɔ n'i ye bari e Bangera takajigin-kasuma san na.

O fana Bòlila ka Na Fɔ tɔw ye, u y'a Jigin k'a Blà kɛrɛ fɛ. A sumanen, u k'u b'a Ta ka Blà gata san fɛ nka u bolo ma Se. U ko an Taa nin Fɔ baba ye cogo di? tɔ kelen y'i kanto

- A' ye n Kɔnɔ n bɛ Taa a F'a ye.

O fana y'i sen Fa ka Taa dugutigi bara, a selen a ko

-Baba! Baba! n bolo-tε-se denw ko k’i fo!

Fa y'i kanto a ma

-Nbaa! a Fɔ u ye ko ne Ko ko Ala kan'u ba ka kolon da biri.

Fa kɛlen k'o Fɔ o fana ni bòli Seginna ka n'o ɲɛfɔ u ye kolon da biri ka yɛlɛn o kan ni ka misikunkolo Blà gata san fɛ.

N y’o ta yɔrɔ min, n y'a Blà yen

 

 

Blàdon : 2017-03-15     Yɛlɛmako laban : 2017-03-15


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Yaarɔsira
2017-03-17 23:58:35
Hakɛto wale dɔw daminɛ kɛbaliya ni sìginidenkunba ye de ko dòn.
Yaarɔsira
2017-03-17 23:56:35
Hakɛto sale dɔw daminɛ kɛbaliya ni sìginidenkunba ye de KO don.
Yaarɔsira
2017-03-17 23:53:38
Aw ɲwantuma ne Bɔra la Fìli dɔw Ye nsiirin saba minnu Blara non kalo in na na sisan. O ye Walew daminɛ kɛli ye nin dìgininden kunba ye. Yala o bɛ cogodi?

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015