FÀKAN

Ŋεɲεkɔrɔ ka Tonnkan masaladɔn kalanni kunkansεbεn (2011)

 

K’a Ta Utikalo tle 01 la ka T’a Bla a tle 07 na, 2011 san na, Kan ni Yiriwa tɔn ye tle 7 kalan Kε Ŋεɲεkɔrɔ ka Tonnkan gafe kan. Lakalanni in Kεra kalabankura duguma-kalansoba la ; o bolofara C kalanbon 1lɔ kɔnɔ. Kan ni Yiriwa tɔndenw Nana kalan dayεlεli la. A Daminεna ni gafekalan ye ninka ka Sɔrɔ ka magokalan Bɔ o kɔnɔ. O magokalan in Kεra kalanden 5 de kun minnu bε sannakalanso la, FLASH la. Tle wolonfla in kɔnɔ, kalan tun bε Dabɔ waati 8nan ka t’a Bla waati 12nan na don o don. A magokalan tun bε masaladɔn dakun kan bamanankan na nka, kalansen wεrεw tun bε Kε sen kɔrɔ i n’a fɔ mabεn faamuya jiidili, maana faamuya sinsinni, ani daɲεdɔn kan. Tle sabanan don, an ye MAKDAS mɔgɔw Bisimila n’u ka fεεrε kura ɲεtigεlen ye latigεlan kɔnɔ an ka kanw na. Kr Mamadu Dukure ani Mandela Dukure, min y’a fεεrε Лεtigε, Nana dajirali Kε cifogo bataki.makdas.net kan. Kalanden 5 minnu tun bε kεnε kan ka Fara Kan ni Yiriwa tɔnden mɔgɔ  2 kan, bεε ye cisira kura Dla a cifogo in kan.  Kalan bε Taa Foori don min, an Sera ka masaladɔn kumajago-sen 24 ɲɔgɔn de Kalan minnu Sɔrɔla Isiyaka BAALO ka ɲininiw fε, ale yεrε min tun ye lakalanni in karamɔgɔ ye.

Gεlεya minnu Yera lakalanni in sen fε olu man ca wa u fana man jugu ka dama Tεmε. Kalanden saba ye foronni Kε tle kelen-kelen. Kɔnkanabaliya dɔɔnin-dɔɔnin Yera a la nka, olu ma Juguya.

Kalan don 5nan, an y’a jate Minε k’a fɔ ko an tε na Tla ka Bεn ni bolodali kεcogo ye. O la, an ye wulafεlaw Fara an bolo kan.

Don 6nan wulafεkalan Taara Kε kr BAALO ka so kuran ntanya fε kalanyɔrɔ la bari, an mago tun Jɔra kuran na. O baaraw Bolila jaboso kan bamanankan na k’o kumajago-senw Boso. O ja lajεlen Bεnna « Ginba Dunbiya, masakε jugu » ma. O tεmεnen kɔ, an ye maanasεbεn degeli Kε Seeba Laminn ka maana dɔ la min bε « Amadu Sanpuleeli » kan.

Kari min tun y’a fooridon ye sa, an ye kalandenw Kiimε kumajago-senw kan waati 2 kɔnɔ. Mɔgɔ saba ye kuru hakεlama Sɔrɔ ninka fla Kε ka kuru Jε u la. Kuruw la caman Kεra 13 ye nink’u la dɔgɔman Kε 09 ye.  Baaraw kuncεra ni poyikalan ye ani hakilidayεlε-barow ye kanko kan. Kr Seku Sangare ye lafaamuyaliba Kε forobakεnεya ni balodɔn kan kosεbε.  Ngɔninkɔrɔ bama gafe sanni n’a kalanni Dadonna kalandenw bolo min sarati ye  tle 15 ye ka sɔrɔ ka o ɲɔgɔnye Bla Utikalo tle 22 la sibiridonya sɔgɔmada la.

Kan ni Yiriwa ka foli bε bεε ye kεrεnkεrεnnenya la,  kalanso ɲεmaa, Adama Fɔnba ; MAKDAS jεkulu ani kalandenw yεrε.

 Kanyeleke ka Bɔ yen, dugulenkan k’i Cooko

Sεbεnni kεbaa

 Kr Isiyaka BAALO (Kan ni Yiriwa tɔnden)

 

 

Blàdon : 2016-07-07     Yɛlɛmako laban : 2016-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015