FÀKAN

Jùru jɛ̀gɛnn Bɛ Màli ni Frànsi ‘cɛ

Kunun, làjɛɛrɛ min Sìgira jyɛntɔnba lakanatɔn fɛ, 2022 sàn ɔkutɔburukalo tlè 18, ɲɔgɔnsama-sama dɔ Kɛra Màli ni Frànsi ‘cɛ. Bàmakɔ ye Pari Jàlaki tugun ko a Yera Màli sanfɛla la ‘syὲn caman ni pankurunw ye n’a ma Kɛ ni Màli ka yàmaruya ye wà kà  màramafɛn juguw Lase jàtigɛwale-kɛlaw ma. Pari ye o kuma fɔlen in Sɔ̀sɔ kosɛbɛ.

Màli ma dɔwɛrɛ Лini jyɛntɔnba fɛ a ka ‘làjɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ Blà ‘sen kan nìn ko in ɲɛnabɔli ‘kan ma w’a B’a fɛ a ka kɛ joona.

“Jàlaki nkàlonmaw ni mɔgɔtɔgɔ-tiɲɛ Dòn minnu tɛ ‘tiɲɛ ye.” O ye Pàri kumakan ye kà Màli  Jaabi kɛnɛ in kan.

Frànsi làsigiden (Nikola Riwiyɛr) y’o Fɔ min kɛ, Màli dànkelen ye Kuma Mìnɛ tugun. A Ko ale tɛ na ‘kuma caman Kɛ kà Nikola Jaabi. Ale kɔ̀ni bɛ min Лini dɔrɔn, o Ye Frànsi ka Sɔ̀n a ni Màli ka ɲɔgɔn Sɔ̀rɔ bɔ̀gɔ jèninen kan sa, waasa Màli k’a ka dàliluw Jìra ‘jyɛnmaa na.

Patipati, ni kὲlɛ ma Kɛ sebaga tɛ Dɔn. An sìgilen Dòn k’o donba in Màkɔnɔ, don min Màli bɛ na Frànsi ko Da dὲnɛn na.

Blàdon : 2022-10-19     Yɛlɛmako laban : 2022-10-19


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015