FÀKAN

Mumɛ Bangudɔn >                                                                                       2016 01 02

2015 sàn Banna, an ka J ka 2016 sàn Bisimila

Sàn kura min Sera nin ye, 2016, o ye sàn barikama ye kaban bari a falen bε ko daliluma caman na.

An b’a da Minε a sàn don fɔlɔ ma. An gεrεsεgε Bεnna jumadonya ma ka Kε sàn kura tle fɔlɔ ye. Diinεtigiw ɲuman na, kεrεnkεrεnnenya la silamεdiinε, juma ye donba ye. N’a ma Лε ko sàn da Minεna o donba ma, o kɔrɔ ye ko kùnnawolo caman de bε Nà Ye an fε a ‘kɔnɔ.

Ni sàn kura Sera, mɔgɔ caman b’i yεrε Лininka ko yala ɲinan bε na Dya n na wa? Bεε ka laɲini bε Kε ko k’i Bɔ sàn bɔda ɲuman fε. Nka ɲininkali damadɔ Flε nin ye minnu kεli ka dɔgɔ mɔgɔw fε k’a sɔrɔ u nafa ka bòn fo ka tεmε :

  • Yala ɲinan selidenin walima seliba wali kelen Paki bε na Bεn don jumεn ma?
  • Yala ɲinan sunkalo bε Dafa wa tari a tε Dafa de?
  • Yala jakuma bε na kalo minεko jòli Kε ɲinan ?
  • Yala ʃu kòli tle fε dɔ bε na Kε ɲinan fana wa ?

An bε Se k’a Fɔ ko mɔgɔ tε nin ɲininkali ninnu ʃi Kε. Hali ni mɔgɔ dɔw b’a dɔw Kε, o kεli ye zannin kele-kelen ye. Sababu min bε nin ɲininkali suguw kεbaliya la o ye mɔgɔw m’a Dɔn fɔlɔ ko nin kùnnafoni ninnu bεε Dɔn sani sàn yεrε ka Se. A kùnnfoniw dɔnminεnw yεrε b’an ‘bolo an ka kanw na bì.

Don n’a nataw la, an bε na To ka kùnnafoni dalilumaw Di 2016 sàn donjate kan nin sira kofɔta ninnu fε: kalo nɔɔrɔminε, tle nɔɔrɔminε, kalo yetaw tɔgɔw an’u jɔdonw ani sàn donbaw.

Blàdon : 2016-06-16     Yɛlɛmako laban : 2016-07-09


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015