FÀKAN

Mali >

Mali mara sìgidaw

Mali dugukolo tla-tlalen dòn jamanafanga fɛ mara bòlili kan ma jamana yɔrɔw kan. O tlacogow ye 'don-donɲɔgɔn-kɔnɔko ye, minnu na tlayɔrɔ fitininw bɛ Dòn kùnbabaw 'kɔnɔ ka T'a fɛ. Mara ka sìgida dàntigɛlenw na belebele ye marabolo ye Mali la. O tan bɛ Mali 'kɔnɔ bì ka Fàra faaba yɛrɛ kan. Marabolo fana tlalen dòn 'kolomi ni kolomi ye. Kolomiw fana tlalen dòn ka Kɛ 'kafoda ni kafoda ye. Nka, Mali y'i Sèndon mara tlacogo kura dɔ la 1997 waatiw  la ko mara cɛmabɔli. O Nàna ni jamana tlacoggo kura min ye o Weelela ko galodaw (komini). O bɛ daminɛ sàn min na, galoda kɛmɛ wolonfla ni sàba (703) tùn Dàntigɛra jamana 'kɔnɔ.


Mali Kolomiw

Лɔnɔ kolomi    

 


Mali galodaw

Nanpalari galoda    

Blàdon : 2016-05-14     Yɛlɛmako laban : 2016-12-04


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015