FÀKAN

Mali >

Mali jɔnjɔn: Binkɛnɛ - Nɛrɛma - Blènman

Mali jɔnjɔn ɲɛ ye sàba ye: binkɛnɛ, nɛrɛma ani blènman. O ɲɛ ninnu ma Sugandi gansan. A bɛɛ n'a kɔrɔ dòn. Jɔnjɔn ɲɛw bɛ Ton ɲɔgɔn 'kɔ dalen ye. U tɛ Ton ɲɔgɔn 'kɔ jɔlen ye. Jɔnjɔn ɲɛw kàlanni bɛ Dabɔ numan fɛ ka Taa kinin fɛ. O la i b'a Ye k'a fɔli bɛ da Minɛ binkɛnɛ na k'a Laban blènman na.

A ɲɛ fɔlɔ, n'o ye binkɛnɛ ye, o ye miiriya ye min 'tàli Kɛ jamana kungo jiriko kan. Bɛɛ b'a Dɔn ko jiri bulu kɛnɛ ɲɛ ye binkɛnɛ ye. Jiri dɔrɔn 'ko tɛ fana, binw ni sɛnɛfɛnw bɛɛ b'a la. O fɛn kɛnɛ ka ca yɔrɔ min na nɛɛma ka bòn yen bari jiriw ka kɛnɛya ni sanjiko sirilen bɛ ɲɔgɔn na. O de la Mali ye binkɛnɛ k'a ka jɔnjɔn ɲɛ dɔ ye k'a Jira ko sɔrɔ yiriwalan ye sɛnɛ min ye k'o dugukolo ye Mali dugukolo ye. O sababu y'a To dɔw bɛ binkɛnɛ yɔrɔ Weele jɔnjɔn kan ko fɛn kɛnɛ, jiribulu kɛnɛ fɔtɔ.

Лɛ min bɛ Nà cɛmancɛ la ka Da binkɛnɛ kan, nɛrɛma, o fana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Nɛrɛ b'a Jira ko sanu bɛ Mali dugukolo la, ko sanu n'a ɲɔgɔnsi damannafɛnw bɛ Sɔrɔ Mali 'kɔnɔ. O kosɔn, mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ nɛrɛma fɔli Nɔnabla ni sanu ye.

Mali jɔnjɔn ɲɛ laban, blènman, o kɔrɔ fana ka dùn. Kùn min b'ale fàrali la jɔnjɔn ɲɛw kan o ye ka blènman Kɛ jòli bisigilen ye, jòli min bɛ Woyo adamaden fari la. O ye k'a Jira ko Mali kɔnɔmɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ jansalen Ye maliko la hali ka Dàn jɔnjɔn yeli gansan ma. Ka Da o kan, a b'a Jira ko adamaden ye fɛn barikama ye, ko a dàgalen tɛ k'a jòli Bɔn. O kɔrɔ ye ko adamadenya ye fɛn makarata ye Mali 'kɔnɔ.

 

Blàdon : 2016-01-15     Yɛlɛmako laban : 2016-12-04


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015