FÀKAN

 

Lezoto 

Lezoto Ye ‘jàmana ye min sìgilen dòn Sudafriki ‘cɛ ma fàrafinna wòroduguyanfan fɛ. Lezoto faaba Ye Maseru ye, màsafanga dòn. Jàmana in dùgukolo fὲnsɛ Ye 30 355km2 ye. A mɔ̀gɔ tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa miliyɔn flà ni mùrumuru tan sàba (miliyɔn 2, 13) la 2008 sàn na. Yènka bɛ Weele ko « Lezotoka » walima Lezoto mɔ̀gɔ. Wari min bɛ Dun a jàmna ‘kɔnɔ o Ye « Loti » ye. Jàmana baara bɛ Kɛ Alglɛkan ni Bàntukanw (Sesotho) la. Lezoto jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Baga, Jɛman, ani Binkɛnɛ dalen ye ɲɔgɔn ‘kɔ kà Jìgin kà Sɔ̀rɔ kà jà fìnmannin dɔ Kɛ o cɛ ma.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-03-25     Yɛlɛmako laban : 2022-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015