FÀKAN

Fàrikolo sɔ̀minan 5                      

Bagan bɛɛ Bɛ jàw, mànkanw, kasaw, timiyaw ni ‘ɲɔgɔn ‘cɛ. O tàamaʃyɛn ninnu Sɔ̀rɔla sɔ̀minanw de fὲ. O sɔ̀minan ninnu de bɛ kùnnafoni Lase kùnsɛmɛ mà min b’u Лɛfɔ. Sɔ̀minan 5 de Bɛ baganw na: yeli, nɛɛnɛni, kasa, mɛnni ani màganna . U nàfan ka bòn kosɛbɛ baganw ka ɲɛnamaya an’u ni ‘ɲɔgɔn ‘cɛ kunnafoni. Dɔw ta ka ca 5 ye i ko jilajɛgɛba dɔ.Yeli sɔ̀minan b’a To baganw bɛ fɛnw Ye n’u ɲɛw ye. Adamadenw fὲ yèn ‘fɛnba dòn nkà ɲɛ bɛ bagan wɛrɛw kùn nkà u tɛ ‘yeli Kɛ.  Dɔw bɛ yeli Kɛ kà Tὲmɛ mɔ̀gɔ kàn minnu bɛ Se kà yeli Kɛ bàmɛtɛrɛ 8 ‘ɲɔ̀gɔn. Kasa sɔ̀minan bɛ kasa de Sàma. Nun de Ye Y’o sɔ̀minan ye ‘bagan caman na. nkà fɛnɲɛnɛmaw ta bɛ u tùluw de la. Màw bɛ Se kà kasa min Sàma o ka ca ni 10 000 ye. Nɛɛnɛni  sɔ̀minan Ye nn de ye min b’a To an bɛ timiya, kùmuya ani  kunaya Dɔn . Ale Bɛ ‘bagan caman da ‘kɔnɔ. Nkà firifirininw ta Bɛ u sènw de la.  Mɛnni sɔ̀minan b’a To an bɛ mànkanw Mɛn. Fɛn min b’o Kɛ o Ye tlo de ye. Nkà mànkanba fana bɛ Se kà Nà ni a sɔ̀minan tiɲɛni ye.

‘Bagan caman bɛ ‘mànkan caman Mɛn màaw tɛ minnu Mɛn. ‘Mìsali la, wùlu bɛ mànkan gɛlɛnba dɔw Mɛn. Màganna sɔ̀minan Ye gòlo de ye. Ale de bɛ nɛnɛ, fùnteni, dimi ani màgali Dɔn. Nkà sɔ̀minan wɛrɛ bɛ jàkuma na kà Fàra gòlo kàn, o Y’a daʃi de ye. Sindila minnu bɛ Kɛ ‘kulu ni ‘kulu, màganna nàfan ka bòn kɔsɛbɛ olu ‘bolo bawo a b’u Kala ‘ɲɔgɔn na.

Mɛnbaliya tàamaʃyɛn Ye tlogerenni de ye, yebaliya ta Ye fye ye.
Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn  

→ ɲɛ ni yeli
→ gòlo
→ tlo ni mɛnni
→ baganw ni ‘ɲɔgɔn ‘cɛ kùnnafoni

→ adamadenya nimadɔn ni adamaden fàrikolo

→ Baganw ka ɲɛnɛmaya

Microsoft ® Encarta ® 2009.

 

Blàdon : 2020-03-06     Yɛlɛmako laban : 2020-03-06


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015