FÀKAN

                                                                                                                          

Kr Bakari Kamiɲa banni

Mali dɔnnibaaw la belebele dɔ tùn ye Kr Bakari Kamiɲa ye. Kr Bakari kamiɲa Bangera 1928 sàn na Sàn, o min ye Segu marabolo dugu dɔ ye. Kr Bakari ye kàlanbolo minnu Kàlan ni ka Bɔ n'u dɔnniya mɔnnenw y'a 'bolo olu Kɛra: tarikudɔn ni dɔw b'a Weele fana ko jyɛnsiradɔn ani sìgidɔn (Géographie) ye. A ye jàlaba minnu Sɔrɔ a kàlan ninnu na o dɔ ye cape ye. O ye 'jàla ye min Sɔrɔ la a fɛ kàlanbolo fla ninnu bɛɛ la. O cape in tɛmɛnen 'kɔ a ye jàla wɛrɛ Sɔrɔ sìgidɔn dakun na a bɛ Fɔ min ma ko "agregation". Kr Bakari Kamiɲa ye lakɔlikaramɔgɔya Kɛ, k'a Ta 1949 sàn na fo ka Taa Blà 1952 sàn na. A ye cɛmankalan-so ɲɛmaayaw Kɛ Mali la. O 'kɔ fɛ, a Tàra ka Kɛ Mali karamɔgɔkalan-so ɲɛmaaba fana ye. A karamɔgɔkalan-so in ye Mali sannakalanso ye min ɲɛsinnen dòn cɛmakalanw lakɔlikaramɔgɔ lakalanni ma. Bɛɛ b'a yɔrɔ in Dɔn ni min ye tubabukan na o ye l’Ecole normale supérieure ye. A lasurunyalen ye ENSUP ye. O bɛɛ bɔlen 'kɔ yen dannaya Dar'a kan tun ni k'a Ta ka Kɛ "secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique et technique" ye jamana ɲɛmaayaso la. Kr Bakari kamiɲa tùn bɛ sɛbɛnni fana Kɛ nin baaraw sèn fɛ. O siratigɛ la, a ye gafe caman Bɔ k'u Cari. Kr Bakari ka hakili-jurucaaninenya Kɛra 'sababu ye ni ka jamanajɔ danbejalaw Lase a ma Mali 'kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ Laginɛ, Senegali ani Fransi. Mali y'a ka cɛsiriw  Lakodɔn n'a jansali ye ni jamana danbejala nsirajala wasolen ye, o min ye dugukɔnɔ-mɔgɔw ka daanbejala bɛɛ la belebele ye n'i ma Kɛ 'jamanaɲɛmaa ye. Ɔ, nka Ala y'a minniji Dɔgɔya ka Bɛn ni karidonya dɔ ye 2016 sàn kalo 12 tle 11, Cunizikaw fɛ yen nɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka jamana faaba la n'o ye Cunis ye. Kr Bakari Fatura k'a ʃì To sàn 88 na wolosɛbɛn na. Nka a yɛrɛ 'ɲuman na, ale wolosan yɛrɛ-yɛrɛ t'o ye. A ka ɲininkali dɔ 'sèn fɛ ORTM mɔgɔw fɛ, Ko ale wolosan lakika tùn ye 1926 sàn kalo 03 ye. N'i mɔgɔ min ye minɛ Kɛ o ma, i b'a Fɔ k'o a Sàra k'a ʃì To sàn 90 ni kalo damadɔ la. A ʃù Dònna Лaarela kaburudo la arabadon jamanatigi n'a ka jama ɲɛ na.

Blàdon : 2016-12-13     Yɛlɛmako laban : 2016-12-15


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

musa
2016-12-13 16:14:34
Farankan Лɛna Baalo i ni ce

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015