FÀKAN

MumɛBangudɔn >

Лinan bamanankalow jɔdonw: Sunkalo jɔli bɛ Bɛn dɔnniyakalo (tubabukalo) tle jòlinan ma 2016 sàn in na

N'an Ko bamanankalo walima fàrafinkalo, an 'kan bɛ kaloyeta walima kalo jɔta ma. Bamananjate la, kalo 12 bɛ sàn kelen 'kɔnɔ. Bamanankalow la fɔlɔ ye jɔnminɛ ye. U la laban ye selibakalo ye. Kalo dɔw b'a la minnu ka ko ka bòn mɔgɔw ma Mali 'kɔnɔ diinɛko siratigɛ la. O dɔ ye sunkalo ye o min ye a sàn kalo kɔnɔntɔnnan ye. O kalo tan ni fla ninnu jɔdonko bɛ cogo di ɲinan? U bɛ na Jɔ dɔnniyakalo jumɛnw 'kɔnɔ ani u jɔli bɛ na Bɛn ni dɔnniyakalo tle jòliw ye. Nin fasiri in bɛ Kuma o kùnnafoni ninnu kan.

 

Komin sànw bɛ Dòn ɲɔgɔn 'kɔnɔ, dɔnniyakalo 2016 sàn da Minɛna k'a sɔrɔ kalo jɔta sàn bɛ 'sen na kaban. Kabini 2015 kalo 10nan tle 14, sàn min bɛ minɛ Kɛ kalo jɔta ma o kalo fɔlɔ, n'o ye jɔnminɛkalo ye, o Jɔra arabadonya dɔ fɛ. Dɔnbamakɔnɔ Jɔra nowanburukalo la, ka Bɛn n'o tle 13 ye, jumadonya dɔ fɛ. Dɔnbakalo Bɛnna ni desanburukalo tle 11 ye, sibiri dɔ. 

 

An bɛ dɔnniyasan sàn kura min na nin ye, 2016 sàn, kalojɔsan kalo min Jɔra o 'kɔnɔ o ye lasiri fɔlɔ ye n'o bɛ na Bɛn ntɛnɛn ma, zanwuyekalo tle 11. Lasiri flanan bɛ Jɔ feburuyekalo la ka Bɛn ni tarata ye, o kalo tle 9nan. Lasiri sabanan bɛ na Bɛn marisikalo ma, o tle 10nan ka Bɛn ni alamisadonya dɔ ye. Arajaba ye Awirilikalo tle 8 ye ka Bɛn juma ma. Sunkalo-makɔnɔ jɔdon ye kari ye, mɛkalo tle 8.

Fɛn min ye sunkalo yɛrɛ ye sa, hinɛ ni yafa kalo silamɛdiinɛ 'ɲuman na, ale bɛ na Bɛn zuwɛnkalo ma ɲinan. A bɛ na Jɔ ntɛnɛndonya dɔ fɛ ka Bɛn ni kalo tle 6 ye. Selincinin-kalo bɛ Jɔ zuluyekalo la ka Bɛn ni o tle 6 ye, araba. Furancɛ-kalo jɔli ye Utikalo ye, juma min bɛ Bɛn o tle 5 ma. Kalojɔsan kalo laban, selibakalo, o jɔdon ye sibiri ye, sɛtanburukalo tle 3.

 

Kalojɔsan min bɛ Dabɔ dɔnniyasan 2016 sàn 'kɔnɔ o jɔnminɛkalo bɛ Jɔ ɔtɔburukalo 'kɔnɔ ka Bɛn n'o tle 3 ye, ntɛnɛndonya. Dɔnbamakɔnɔ bɛ Bɛn nowanburukalo ma. O bɛ Jɔ tarata, dɔnniyakalo kalo 11nan tle 1. Dɔnbakalo yɛrɛ sa, o bɛ na Jɔ desanburukalo la ka Bɛn o tle 1 ma, jumadonya dɔ.

An 'ka Dɔn k'a fɔ ko kalo jɔdon t'a don danni dabɔdon ye. Misali la, an Ko sunkalo bɛ Jɔ zuwɛnkalo tle 6. O kɔrɔ tɛ ko sunkalo bɛ da Minɛ o don kelen in na blen. Sunkalo daminɛ bɛ Bɛn o dugujɛ de ma sisan, n'o ye zuwɛnkalo tle 7nan ye.

An kan'a Miiri ko nin ye jate fu ye. Nin donjate kùnnafoni ninnu ni laturudalaw ka fɔtaw tɛ kelen ye. Nin kalojɔ minnu Lakamuna nin ye, an y'a kùnnafoni Sɔrɔ jatebla min 'kɔnɔ o ye Tduk ye. Ale ye jatebla ye min bɛ fɛn caman Fɔ donjateko kan Mali kanw na. A jatebla in ɲɛtigɛbaa, Mamadu DUKURE, b'i Sinsin dalilu ɲɛnamaw kan i n'a fɔ nasuruw ni kɛɲɛkunw ani lamagadɔn fɛɛrɛw kan ka donko jate kɛnɛmaw Di mɔgɔw ma.

Ale ye dalilu min Ta a ɲɛnabɔli la, o b'a To tuma dɔw la kalo jɔli bɛ Se ka Kɛ ka Kɔn a ka don fɔlen 'ɲɛ. Kumalasurunya la, ni kalo min bɛ Jɔ siga la, o b'ale ka jate Kɔn ni don kelen ye. A y'a Dabɔ a kama k'a To o bolo kan.

 

Ncidɔri Sabaatɛ bolonɔ dòn

 

Blàdon : 2016-06-16     Yɛlɛmako laban : 2016-12-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015