FÀKAN

Basiru Jomay Fay sigili

Bàsiru Jòmay Jaxar Fay sìgili kà Kɛ Sὲnɛgali jamanakuntigi duurunan ye, o Ye fangadili ‘gintan ye min Kɛra tàrata, 2024 sàn awirilikalo tlè 2.

O ginta in Kɛra ‘jàmanakuntigi caman, ‘setigiɲɛmaa ani ‘mɔ̀gɔba caman ‘ɲɛ na Jamiɲajɔ làjɛɛrɛsoba la wa o Ye Bàsiru ka sàn 5 nun dònnen ye sa.

Bàsiru de Kɛra Sὲnɛgali jàmanakuntigi 5nan ani u bɛɛ la denmisɛnnin ye k’a ʃì To ‘sàn 44 na. Jàmanadenw ye dannaya Da a kan kà Da a ka Fàrafinna lafasali ni a ye layidu min Tà ko a na jàmana Yὲlɛma kà Kɛ fàsojama sàgo ye, ‘màa miliyɔn 18 ɲɔ̀gɔn Bɛ min ‘kɔnɔ.

Basiru Jòmay Ye ‘musoflatigi ye minkɛ, a n’a mùso flà (Màri Xɔn Fay ni Absa Fay) bɛɛ tùn bɛn ɲɔgɔn fɛ sìgili in kɛnɛ kan.

Bàsiru Jòmay y’a kininbolo kɔrɔ Tà Sὲnɛgali ‘màaba caman ni Fàrafinna ‘jàmanaɲɛmaa caman ‘ɲɛ na, k’a Kàli ko : « Ala ni Sὲnɛgali jàmanadenw ‘ɲɛ kɔrɔ, n bɛ Kàli ko n na n jèninyɔrɔ Fìn Sὲnɛgali jàmana-kuntigiya baaraw la kankelen-tigiya ‘kɔnɔ, kà sàriyasunba ni sàriyaw Labàto ani kà màaw Blà k’u Labàto kosɛbɛ ».

Gintanba in bannen ‘kɔ, a ye fòlikanw Sɔ̀rɔ kà Bɔ jamanaɲɛmaaw ‘yɔrɔ, minnu tùn Bɛ kɛnɛ kan ciden-kuluya hukumu ‘kɔnɔ.

Fòli kùntaala janw kɛlen ‘kɔ ka Лɛsin jàmanakuntigiw ni setigiɲɛmaa suguya ma minnu tùn Bɛ kɛnɛ kan, kuma sùrunyala kosɛbɛ. Bàsiru Jòmay Fay Ko : « A ka di n ye jàmana ka Kɛ jìgiya ni hɛɛrɛ ‘jamana ye, ni tlennenya ye kiiriko ta fàn fɛ ani ‘jὲmufanga barikama, o de Ye ne ka layidu tàlen ye Ala ‘ɲɛ kɔrɔ. »

Sὲnɛgali jàmana sàriyasunba tɔndenw : Mamadu Bajo Kàmara (ɲɛmaa), Aminata Li Njaay (ɲɛmaa-dankan), Muhamadu Jawara, Yusufa Jaw Nbooj, Awa Jey, ʃɛx Njaae, ʃɛx Amɛd Tijaann Kùlubali.

Jamanakuntigi minnu tùn B’a Kɛnɛ kan :

Musa Faki, Fàrafinna Kèlenyatɔn ɲɛmaa;

Laginɛ: Màmadi Dùnbuya, tὲmɛsenna-fanga ɲɛmaa;

Côte d’Ivoire : Cὲmɔkɔ Meyliyɛt Kɔnɛ, jàmanakuntigi kɔrɔsigi;

Nizeriya: Bòla Amɛd Tinubu, Nizeriya  jàmana-kuntigi ani CEDEAO ɲɛmaa;

Moritani: Mohamɛd Uld Gazawani, jàmana-kuntigi;

Màrɔk: Aziz Akanuʃ, setigiɲɛmɔgɔ;

Ganbi: Adama Bàarow, jàmana-kuntigi;

Gine Bisawu: Umaro Sisoko Anbalo, jàmana-kuntigi;

Ruwanda: Eduwar Ngirɛnt, setigi-ɲɛmɔgɔ

Màli: Malik Jaw, wàsablon ɲɛmaa, Abudulay Jɔp, jàmana kɔkankow setigi;

Saralɔn: Ziliyus Maada Biyo, jàmana-kuntigi

Kap Wɛɛr: Zoze Mariya Neves, jàmana-kuntigi

Gana: Nana Akufo-Ado, jàmana-kuntigi

Burkina Fàso: wàsablon ɲɛmaa ni jàmana kɔkankow setigi.

Blàdon : 2024-04-08     Yɛlɛmako laban : 2024-04-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015