FÀKAN

Sò Ye ‘bagan ntɔrɔma ye. Sò fɔlɔ tèn bɛ ‘jyɛn na a ka ca ‘sàn miliyɔn 50 ye. Sènkɔnnin naani tùn b’u la fɔlɔ wà a tùn ma bòn. 

Sò bɛɛ la dɔgɔmanin jànya tɛ mɛtɛrɛ 1 Bɔ, kùnbaba bɛ Se kà Tὲmɛ mɛtɛrɛ 2 la w’a girinya bɛ Se kà Tὲmɛ toni 1 kàn. 

Sò Ye bindunna de ye. A bɛ Balo binw ni sùmakisɛw de la. A bɛ dumuni Kɛ waati 16 ‘kɔnɔ tlè ‘kɔnɔ. Sò tɛ sèginnma-dunna ye i ko mìsi.  

Sò ntɔrɔnw kɛlen Bɛ i ko mɔ̀gɔ sɔ̀ninfara walima kùnsigi dlalen Bɛ cogo min na. U bɛ Nùgu ‘tùma bɛɛ. U b’a To sò bɛ Pan. A ntɔrɔn bɛ Se kà Cɛcì, o la nὲgɛ ka kan kà Dòn u la.Sò bɛ Taama, a bɛ Pan w’a bɛ Curancuran. Taama ka suma, curanni ka teli n’o ye, pan ‘ɲɔ̀gɔn t’olu la teliya la. Sò bɛ Se kà bm 60 Bòli waati kelen ‘kɔnɔ. 

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn 

 

→ baganw sokɔnɔ-marali

→ baganw ka ɲɛnamaya

Microsoft Encarta 2009

 

Blàdon : 2020-08-17     Yɛlɛmako laban : 2021-02-21


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015