FÀKAN

Nɔ̀kɔlɔn > Drisa >

Nɔ̀kɔlɔn alimami, Drisa BAALO bɛ kutubakalan na selikɛnɛ na. Ale ye
silamɛya dònbaa den fɔlɔ ye dugu 'kɔnɔ. A ye dugu alimamiya Kɛ kà
Bɔ 1991 sàn na kà Nà Blà 2014 sàn. A ye alimamiya Tɛmɛ
Dramann BAALO ka bolo kan a dɛsɛli fɛ bàna fɛ. Ja in Tàra 2011 
kalo 11nan tle 06 seliba 'sèn fɛ.

 

Blàdon : 2016-07-13     Yɛlɛmako laban : 2016-08-13


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015