FÀKAN

Nɔ̀kɔlɔn > Drisa >

Nɔ̀kɔlɔn alimami, Drisa BAALO bɛ kùtubakalan na selikɛnɛ na. Ale ye
silamɛya dònbaa den fɔlɔ ye dùgu 'kɔnɔ. A ye dùgu alimamiya Kɛ kà
Bɔ 1991 sàn na kà Nà Blà 2014 sàn. A ye alimamiya Tὲmɛ
Dramann BAALO ka bolo kan a dɛsɛli fɛ bàna fɛ. Jà in Tàra 2011 
kalo 11nan tle 06 don, seliba 'sèn fɛ. Ala y'a mìnniji Dɔgɔya 2019 sàn na,
à Bὲn ni o desanburukalo tlè 20 ye, jumadonya dɔ fɛ.

 

Blàdon : 2016-07-13     Yɛlɛmako laban : 2021-03-26


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015