FÀKAN

Лɔ̀nin

Лɔ̀nin Ye ‘denmisɛn-bana ye min bɛ Sɔ̀rɔ sàngaran dɔ fὲ. A bɛ Se kà Juguya. ‘Sàn o ‘sàn a bɛ Se kà ‘denmisɛn miliyɔn 30 Minɛ w’a fana bɛ Se kà 800 000 ‘ɲɔ̀gɔn Fàga o la. Bàna in yὲrɛ bɛ Dabɔ ni kùrukuru dɔw bɔli ye màa fàri la. A daminɛ-cogo dɔw fana Ye fàrikalaya ni mura ye min bɛ Nà ni bànabaatɔ ka sɔ̀gɔsɔgɔ ye. Tlè naani ‘ɲɔ̀gɔn kùru nìnnu bɛ Blènya.  N’a bàna Bɛ màa min na f’a bɛ Tison ni kà Sɔ̀gɔsɔgɔ, ni ‘màa wɛrɛ Gὲrɛla o la, a bɛ Se k’o, Sɔ̀rɔ. A bàna bɛ Se kà tlè 12 ‘ɲwàan Kɛ n’a ma Dɔn. ‘Fura t’a la, a bɛ Ban a yὲrɛ mà wà ɲɔ̀nintɔw k aka Màbɔ màa tɔ̀w la. 

Walasa kà bàna in Kὲlɛ, ‘boloci bɛ Kɛ min b’a To a t’i Mìnὲ i ʃìtɔ ‘kɔnɔ. 

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn

→ denmisɛn-banaw 

→ sàngaranw

Microsoft ® Encarta ® 2009. 

Blàdon : 2020-04-23     Yɛlɛmako laban : 2020-04-23


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015