FÀKAN

Dɔ̀nkiliWòrokiya Tarawele > Mùneyisa

LAYIDU

Hεrɛ mana Di ne ma
An b’o Tl’an ni ɲwaan 'cε
Hεrɛ Bε yɔrɔ min,
Bɔ̀nε Bε yèn ;
Bɔ̀nε mana D’e ma
K’o Tl’an ni ɲwaan 'cε.
Uun, kamalen yoo !
An na Sà ni ɲwaan ye.
Deli bε Fara,
Nàta deli bε Fara.
Deli bɛ Fara,
Wajibi deli bε Fara.
Nka, nìn Ye deli min ye :
Nin Ye diyanɲε ye.
 
Kà ne Jὲ sanu ni wari la,
Dunuya kɔnɔna yàn.
Walay Ala,
Ne ni cὲnin To ɲwaan ye !
Kamalen in ka di ne ye.
 
Ne ba Umu Ko,
Ko ko fla Bε deli Fara kojugu.
O ko fla, Ala ka i ni ne Kisi o ma.
Sàya ma deli Fara
Kὲlε bε deli Fara.
Uhun ee, Ala k’anw Kisi o ma.
Walay Ala,
Anw bε Sà ni ɲwaan ye.
Hinε Bε deli la
Ha-ha
Ka jiribaw Bìn,
Ka kùlusenbaw Wuli.
Ne bε nin bεε Sàgon
Ne bε Taa n jarabi 'kɔ.
Hali ni 'fεn t’e fε
Walay ne B’e fε.
Mɔ̀gɔjugu da
Ani sungurubaw wale.
Ne na nìn bεε Kὲlε
N bε To n jarabi 'kɔ.
Layidu !!
 
Walay Ala,
Anw bε Sà ni ɲwaan ye.
Hinε Bε deli la
Ha-ha.
Màkari Bε deli la.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blàdon : 2020-02-12     Yɛlɛmako laban : 2024-05-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015