FÀKAN

Waatiko kùnnafoni

Waatiko ɲɛsigili k’a Tà 2024 04 01 kà Se a tlè 5 ma

Nìn don kofɔlen nìnnu ‘kɔnɔ, tlè na Bɔ kosɛbɛ wà kàbanɔgɔ bɛrɛ tɛ kɛ sankolo la. Fùnteni fàanga na Bònya kosɛbɛ. A b’a Tà 40° fo kà Se 46° ma dɔgɔkun in ‘kɔnɔ. 

O fùnteni barika bònyali in na Juguya Bàmakɔ ni Kàyi, Kùlukɔrɔ, Gàwo, Menaka, Nàra, Sàn, Duwanzan, Tumutu ani Mooti màrabolow la kosɛbɛ. 

‘Sanjiko bɛ se kà Ye a la nkà o fànga na Dɔgɔya kosɛbɛ walima hakɛlama wòrodugu-yanfan fɛ ‘kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso ni Bùgunin dɔgɔkun ‘kɔnɔ.

Bàmakɔ fùnteni sannadan Flɛ nìn ye ‘don ni don :

Tàrata, awirilikalo tlè 2 : 44°

Araba, awirilikalo tlè 3 : 45°

Alamusa, awirilikalo tlè 4 : 44°

Juma, awirilikalo tlè 5 : 43°/31

A ɲininen Dòn bɛɛ fɛ (n’u bɛ Se) kà fàngakurula-baaraw da Blà tlè ‘kɔrɔ wà ko bɛɛ k’i taalan Kɛ jibamin ye (ji litiri 1,5) ‘don o don. 

Kùnnafoni Bɔra waatiko jàbaala la.

Blàdon : 2024-04-02     Yɛlɛmako laban : 2024-04-02


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015