FÀKAN

 

Mànden kàlikan

Mànden Sìgira bὲn ni kànu de kan, ani hɔrɔnya ni bandenya. O kɔrɔ de ye ko siyawoloma tɛ Mànden tugun. An ka ‘kὲlɛ kɔrɔ dɔ Flɛ nìn ye. O la sa, Sànɛnɛ ni Kɔntɔrɔn denw bɛ Nà u Kanbɔ jyɛn fàntan-ninaani, Mànden bɛɛ lajὲlen ‘tɔgɔ la.

1.      Dònsow Ko :

Ko ni bɛɛ Ye ‘ni ye ;

Ko cyɛn kɔ̀ni Dòn ko ni bɛ Bɔ fiyɛn na ni ɲa,

Ko nkà ‘ni man kɔ̀rɔ ‘ni ye,

Ko ‘ni nma fisa ‘ni ye.

2.      Dònsow Ko :

Ni bɛɛ Ye ‘ni ye,

Nitɔɔrɔ sàrabalai tɛ .

O la sa,

Ko ‘mɔ̀gɔ si kàna Blà i sìgiɲɔgɔn na

Ko ‘mɔ̀gɔ kàna i mɔ̀gɔɲɔgɔn ni Màtɔɔrɔ

Ko ‘mɔ̀gɔ kàna i mɔ̀gɔɲɔgɔn Làjaaba

3.      Dònsow Ko :

Ko bɛɛ k’i Jànto i mɔ̀gɔɲɔgɔnw la

Ko bɛɛ k’ bangebagaw Bàto

Ko bɛɛ k’i denw Lamɔ̀n a ɲɛ ma

Ko bɛɛ k’i ka dumɔgɔw Ladòn

4.      Dònsow Ko :

Ko bɛɛ k’i Jànto i fàso la ;

Ko n’i y’a Mɛn ko fàso, n’o Ye jàmana ye,

Ko mɔ̀gɔw ko Dòn

Ko ni mɔ̀gɔ Banna ‘jàmana o jàmana ‘kɔ kan,

Ko o jàmana o dùgukolo yὲrɛ bɛ Лɛnafin.

5.      Dònsow Ko :

Ko kɔngɔ ma ɲì

Jɔ̀nya ma ɲì

Ko kɔngɔ ni jɔ̀nya ɲɔ̀gɔn kojugu tɛ,

Jyɛnso yàn.

Ko kà ton ni kala To anw ‘bolo,

Ko kɔngɔ tɛ mɔ̀gɔ Fàga tugun, Mànden,

Ni jya Kɛra nàfɛn ye,

Ko kὲlɛ tɛ dùgu Cì tugun, Mànden,

Ka a jɔn Bɔ ;

Ko nὲgɛ tɛ Dòn ‘mɔ̀gɔ da la tugun, Mànden,

Kà Taa a Fèere ;

Ko ‘mɔgɔ tɛ Bùgɔ tugun, Mànden

Sànko k’a Fàga,

Ko i Ye ‘jɔnden ye.

6.      Dònsow Ko :

Ko jɔ̀nya Silasàra ‘bì,

Mànden ‘dὲnɛn n’a ‘dὲnɛn ;

Ko bìnnkanni Dablàra ‘bì, Mànden,

Ko ɲani jugu Banna ‘bì, Mànden.

Kɔngɔ ma ɲi,

‘Màlo tɛ ‘kɔgɔntɔ la ;

Лani ma ɲi,

‘Jɔ̀yɔrɔ tɛ ‘ɲanibaatɔ la ;

‘Dànbɛ tɛ ‘jɔ̀n na

Jyɛn ‘yɔrɔ si.

7.      Fɔlɔmɔgɔw Ko

Ko mɔ̀gɔninfin yὲrɛkun,

A kolo n’a bù

A sɛmɛ n’a fàsa,

A gòlo n’a fàrikansi,

Ko olu bɛ Balo s^man ni ji de la ;

Ko nkà k’a ni bɛ Balo ‘fɛn sàba la :

Sàgolamɔgɔ ye,

Sàgolakuma Fɔ,

A ni sàgolako Kɛ ;

Ko ni nìn ‘fɛn sàba dɔ ye ni Màjɛ,

Ko ni bɛɛ Tɔɔrɔ,

Ko ni bɛ Còolo.

O la sa, dònsow Ko :

Ko bɛɛ ‘wàsa Bɛ i yὲrɛ rɔ,

N’a ma Kɛ ni fàso-tanacyɛn ye ;

Ko bɛɛ ‘ta Y i ‘sɔ̀rɔfɛn ye.

Mànden kàlikan Flɛ nìn ye,

K’a Da jyɛn bɛɛ lajὲlen tlo kan.

Bɔyɔrɔ: Mànden kàlikan

 

Blàdon : 2022-12-03     Yɛlɛmako laban : 2022-12-03


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015