FÀKAN

ʃɛk Modibo Jàra

ʃɛk Modibo Jàra Ye bàngundɔnna ye min Bangera 1952 sàn Лɔɔrɔ. Kàbi 2006 a Ye Miscrosoft ɲɛmaa ye Fàrafinna ‘kɔnɔ. Tubabutlè fòroba-caden dɔ ‘den Dòn, mùso 4 ni ‘den 3 tùn bɛ min ‘bolo. Nkà Màli kɛlen ‘kɔ k’a yὲrɛ Tà, a fà Dònna kàso la k’a kùn Kɛ pòlitikikow ye. O la sa, ʃɛk Modibo yὲrɛ Lamɔ̀na a fà ‘kɔ f’a ye kàlan da Mìnɛ. O kὲrɛ fɛ a tùn bɛ forobaaraw fana Kɛ. A ye ‘baara misɛnnin caman wɛrɛ Kɛ. A y’a ka cɛma-kalanso jàla Sɔ̀rɔ Bàmakɔ minkɛ, a ye kàlanwari dɔ Sɔ̀rɔ kà Taa jàtedɔn, bàngudɔn ani nὲgɛdɔn Kàlan Piyɛr-Màri-Kiri sanna-kalanso la Pàri. O kɔ fɛ a ye dɔnfɛɛrɛ-kalan Kɛ Howar sanna-kalanso la Waʃintɔnn. A tlalen ‘kɔ, a Kɛra ‘sanna-karamɔgɔ ye yèn.

ʃɛk Modibo Jàra Tàra Jet Propulsion Laboratory fɛ  NASA la 1984 Kalifɔrni. A ye ‘baara caman Kɛ yèn i n’a Fɔ tlè mànton-nataaw (sìgidoolo, tlè, ntòlaba,dùgukolo-blen) ni kà Sɔ̀rɔ kà Kɛ EPEPO ɲɛmaa ye, min ka baara Ye kà ‘jyɛnmaa ani kàlanyɔrɔw ‘sèn Dòn NASA ka kùnnafoniw n’a ka jàw càrinni na.

1999 sàn, a ye ‘dɔ Bɔ a ka baarakɛta hakɛ la ni NASA ka yàmaruya ye walasa k’a Лɛsin kàlanko yiriwali mà Fàrafinna ‘kɔnɔ. A Sɔ̀rɔla kà Parthfinder Blà ‘sèn kan kàlanko yiriwali ‘kan ma.

2002 sàn, a ye lafiɲɛbɔ Лini ni k’a Лɛsin tlèbarika yiriwali ɲininiw ma Bàmakɔ. 2011 sàn kalo 11nan, a ye MEDays kàlanko ŋànajala Sɔ̀rɔ Tanger ka D’a ka fanafɛ-sannakalanso blàli ye ‘sèn kan.

2006 kalo 2nan tlè 20, Microsoft ye ʃɛk Modibo Kɛ Fàrafinna Microsoft ɲɛmaa ye, min jàabalaw Bɛ Bàmakɔ ni Zowanɛsbuur.

Pòlitikiko nàsiraw la, ʃɛk Modibo ye RPDM fὲɛrɛtɔn Sinti 2011 sàn walasa kà Kɛ ‘cὲbɔ ye 2012 ɲɛmaa-kalataw la. Pòlitiki-lakɔlɔsilaw tùn ye dannayaba D’a kan se sɔ̀rɔli la kàlata in na. Nkà sanni kàlata ‘cɛ Amadu Aya Sànogo ye jὲɛmu-fanga Dafiri.

2012 sàn a Kɛra setigi ɲɛmaa ye Bàmakɔ walasa kà tὲmɛsenna-fanga  kùnnasigi-fanga kura Labὲn bɛɛ b’a yὲrɛ Ye min ‘kɔnɔ ni kà Màli ka làdiriya Sègin a ma walasa ‘bɔ ka Kɛ kɔrɔnyafan gὲlɛyaw ‘kɔnɔ ni kà kàlata jɛlenw Labὲn. Awirilikalo la, a y’o kùnnasigi-fanga setigiw Sìgi.

2012 sàn desanburukalo la, fangadafirilaw y’a Mìnɛ k’a Dyagoya a ka walan Sὲmɛ. O dùgusɛjɛ, Jɔ̀nkunda Tarawele Kɛra tὲmɛsenna-fanga jàmanaɲɛmaa ye ni kà Jàngo Sisɔkɔ Kɛ setigiɲɛmaa kura ye.

2013 sàn, ʃɛk Modibo y’a Kanbɔ jàmanaɲɛmaa-kalata la, nk’a ma Tὲmɛ 2,8 % kan. A Tlara kà Kɛ ‘cὲbɔ ye 2018 ta la.

A ye jàmanaɲɛmaa kɔrɔ Musa Tarawele denmuso Furu.

Bɔyɔrɔ : Wikipedia

Blàdon : 2023-04-07     Yɛlɛmako laban : 2023-04-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015