FÀKAN

Mali jamanatigiw >

Amadu Haya Sanɔgɔ

Bangeli n’a ka sororasiyakalan

Amadu Haya Sanɔgɔ Bangera 1972 sàn Segu. A ye dugumakalan kunfɔlɔw Kε yen sani a ka Dòn sorasiya la Kati sorasikalanyɔrɔ la. O kɔ fε a ye sorasiyakalan kuntaalajan kε etazinikaw fε yen k’a Tà 2004 ka Nà 2010 sàn na. A ye dakun minnu Kε yen olu ye sannasorasiyakalan ( Tεkzas), dugumasorasiyakalan  (zɔrzi).

Attfanga dafrili 2012 sàn

K’a To kapitεnya ni anglεkaramɔgɔya la Kati sorasikalanyɔrɔ la a n’a nɔfε mɔgɔw Jεra ka Attfanga Dafiri 2012 sàn masikalo tle 22 don. O kεlen a y’I to CNDRE ɲεmaaya la ka N’a Sìgi jamana kun na.

A ka ŋaniya talen fɔlɔ Kεra dancεw datuguli dabilali ye jamana ni jamantɔw cε ye. O kɔ fε a y’a Jira ko CNDRE ye fanga bεε la sannadan ye jamana kɔnɔ.

O kεlen sogonalidonw Kεra CDEAO ni Burukina fε min Kεra nin bεnkan ye 2012 sàn awirikalo tle 6 don. Amadu Haya Nàna Jagoya ka furancεlafangasariyaw Labato 2012 sàn awirikalo tle 20. O sariya tε dɔwεrε ye fanga dili wasablon ɲεmaa ma kɔ. O fangabla in Kεra jyεntɔnba ka gεrεntε sigili kɔnɔ. O la ATT Kεlen ka fanga Bla 2012 sàn  awirikalo tle 8, jamanatigiya Nàna Jɔnkunda Tarawele ka bolo kan o min tun ye wasablon ɲεmaa ye kɔni. O n’a ta bεε Amadu  Haya ye jamanatigiya Kε tle 20 kɔnɔna na. O waati in MNLA ye jamanana kɔrɔnyafan fanaba Minε ka Dòn a ka mara kɔnɔ nin ka Sɔrɔ ka Azawad kεli a da ma jamana ye ko Sìgi sèn kan.

O tεmεnen CNDRE ye sorosikɔrɔw ni politikimaaw minεni  Boloda 2012 sàn awirilikalo tle 16 ni 17.

CDEAO ka sariya y’a Jira ko Amadu Haya tε furancεlafanga ɲεmaa ye bilen.

2013 sàn kalata kùnflanan tεmεnen kɔ Amadu Haya ka jala Yεlεnna. O jalada in sen fε a Kεra zeneral ye.

2013 sàn nowanburukalo tle 27 Amadu Haya Sanɔgɔ Minεna k’a Datugu.

 

Blàdon : 2017-03-24     Yɛlɛmako laban : 2017-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015