FÀKAN

Salif Keyta Domɛngo 1946 - ?

Salif Keyta Ye ‘màliden ye, min Bangera 1946 sàn kalo 12 tlé 12 Bàmakɔ. A jànya Ye m 1, 76 ye. A lakodɔnnen dòn sénna-tolatan na kosɛbɛ. Kàbi 1963 sàn a Tàra Màli ntòlatannaw na. O y’a Sɔ̀rɔ a Bɛ sàn 16 la.

 A Kɛra 'fàrafin fɔlɔ ye min ye sanuntola Sɔ̀rɔ 1970 sàn. A ye ntòlatan in Daminɛ Màli la fɔlɔ, sanni a ka Taa Sɛtecɛnn Erɔp. A Taara cɛbɛn flà kɛnɛ kàn Màli la nkà a ma se Sɔ̀rɔ o flà ‘si la. Fɔlɔ Kɛra ani AS Real ‘cɛ 1965 sàn ni kà flanan  Kɛ a ni Stade Malien ‘cɛ1967 sàn Bàmakɔ. Màliden bɛɛ b’a Dɔn n’a ka ŋàaraya ye fo Dagɛr (libanka) tùn Bɛ baara la Bàmakɔ min y’a Kànu kosɛbɛ kà D’a ntòlaci-cogo Sɛntecɛnn na sabu ale tùn Y’o jὲkulu in ‘jùkɔrɔ-madondon-baaba ye. O la sa, Dagɛr tùn b’a disi Gòsi ni ntòlatannaba in mànkutu ye ‘cikan caman na a ye min Ci ntòlaci-jɛkulu in mà. Rore Roʃe ni ASSE jὲkulu y’a Лini Salif fὲ a ka Taa yén nkà a tùn bɛ kà Sigasiga Màli blàli la. A ye pankurun Tà fàrajɛla ‘kan mà, a selen Mɔrɔwiya, dɔw Bìn’a kàn k’a bolowari bɛɛ Mìn’a la. A Sera Pàri-Ɔrli pankurun-jiginkɛnɛ kàn kà Bὲn ni 1967 sàn sɛtanburu tlé 14 ma. A selen ma kùnbɛnbaa si Y’a yὲrɛ la f’a Labanna k’a ‘yὲrɛ Kofɔ tàkisitigi dɔ ye kosɛbɛ ni ‘weelelisɛbɛnw ye min y’a Lase Sɛntecɛnn a ka ‘nὲgɛjuru-sira dilen kɔ fὲ. A ma Sin kà ntòlatan kùnfɔlɔw Daminɛ k’a sabu Kɛ a ka sɛbɛnw labɛnni koɲɛw ye. A ye cèlu Yàari a dònko fɔlɔ. A ye sàn duuru Kɛ yèn fo a ye ŋànaya-jala sàba ani Frànsi jɔ̀njɔn fla Sɔ̀rɔ. 1970-1971 sàn a ye cèlu syɛnnaani naani Kɛ ni kà cèlu 42 Dòn min y’a a Kɛra cèludonnaw la ‘ŋàna flanan ye kà Tla kà Erɔp sanusabara jɔ̀njɔn Sɔ̀rɔ 1972 sàn. A Tlara kà Taa Màrsɛy kà Da wariko-gɛlɛya dɔw ni a ni Roze Roʃe ‘cɛ bɛnbaliyaw kàn. A ‘ntòlatanko fɔlɔ yèn a ni Sɛntecɛnn ye ‘ɲɔgɔn Sɔ̀rɔ̀ ‘kɛnɛ kelen kàn. A ye cèlu 2 Dòn olu la. O ntòla Labanna 3-1 na. O ‘kɔ fὲ a Taara Ɛspaɲ (Walans) ni Pɔrtigal (Sporting). A ye ntòlatan Kùncɛ Bὲnkungo Amerik a ‘fana Bɛ “le ballon d’or” lamagaja la.Ntòlaci lakodɔnnen

A bɔlen ‘kɔ “New England Tea Men” na, a ye baara Kɛ Amerik waribon dɔ la ‘san ‘naani ‘kɔnɔ. A nàlen Màli la, a y’a ‘sèn Dòn dunanjigin-soko la. A ye ntòlatan-kalanyɔrɔ fɔlɔ Dayὲlɛ Màli la

1994 sàn k’o tɔgo D’a ‘yὲrɛ la.  A Kɛra Màli ntòlatankàfo-jɛɲɛmaa ye 2005 sàn juwɛnkalo la. O Tor’o la fo 2009 sàn jeuwekalo tlè 16.

Salif ka ‘ntòlaci kɛlen Màli ani ‘jyɛn ‘kɔnɔ Ye ninnu ye:

1963-1964 Wɔlɔfɔbugu (Màli)

1964-1965 AS Real Bamakɔ (Màli)

1965-1966 Stade malien (Màli)

1966-1967 AS Real Bamakɔ (Màli)

1967-1972 AS Saint-Étienne 186 (142) (Fransi)

1972 1973 Olympique de Marseille 23 (12) (Fransi)

1972-1973 Olympique de Marseille 23 (12) (Fransi)

1973-1976 Valence 76 (34) (Ɛspaɲ)

1976-1979 Sporting Portugal 67 (43) (Pɔrtugal)

1979-1980 New England Tea Men 39 (17) (Ɛngland)

Blàdon : 2020-02-16     Yɛlɛmako laban : 2020-02-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015