FÀKAN

Fa nafalata

Лεfɔli

Fa nafalata ye mɔgɔ kelen ka dumuni dunta hakεlama ye tle kelen kɔnɔ walasa k’a  girinya n’a ka kεnεya sabati. Dumuni sugu danfara caman ka kan ka kε fa nafalata la walasa ka farikolo magow dakala n’u ye i n’a fɔ barikalan, sεmεdonnanw, nafalanw ani katakɔgɔw. A ka kan fa nafalata ka kε dumuni bεrεkεɲεnen ye. A kɔnɔbarikalan ka kan ka na nin cogo in na tan:

  • kilobarika 55 ka se 65%  minnu bε bɔ sukaroma la
  • kilobarika 20 ka se 30% minnu bε bɔ tuluma la
  • kilobarika 12 ka se 15%  minnu bε bɔ sεmεdonnan na

An ka kan k’a bla an hakili la tle kelen fa nafalata ka kan ka se farikolo kɔrɔ

Walasa a ka bεrεkεɲε, f’a ka nin balolan suguw lase farikolo ma:

    Barikalan hakε wasalen bε dumuni min na

    Farijɔlanw hakε wasalen bε dumuni min na

    Dumuni min labɔlen bε nafalan ni katakɔgɔ wasannata la

Nka nin bεε n’a ta, fa nafalata bεrεkεɲεni kεli man nɔgɔ.  A bε yεlεma-yεlεma dukɔnɔ-mɔgɔw ʃi n’u ka baarakεta cogoya fε. Cε, den, muso kɔnɔma wali denbatigi ani npogotigi si ta tε kelen ye a la.

 

Dɔ Fàra i ka dɔnta kan:

Dɔ Digi nin sira ninnu na i ka Taa taayɔrɔ wɛrɛ la

Dumuni

Nafalan

Sinji

Baloko-juguya

Mali dundɛnw balofa katimu

Blàdon : 2015-01-14     Yɛlɛmako laban : 2017-01-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015