FÀKAN

Ziiriinda >                                                                                                                                    2016 04 01

'Surukuba ni 'sonsannin ka jɛgɛko

Don dɔ, 'suruguba tɛmɛtɔ sonsannin ka so kɔ fɛ, a nun Dònna jɛgɛ jirannen kasa la. A y'i Fara ka Dòn o fɛ yen paraw! A Taar'i Jɔ sonsan kɛrɛ fɛ ni k'i Kanto:
- N dɔgɔ sonsan, i ni ɲwaantuma.

Yanni sonsannin k'a ka fòli Laminɛ a Ko:
- E ye nin jɛgɛ kɛnɛ in Bɔ min?
Sonsannin y'i Kanto a ma:
- N kɔrɔ 'suruku, e b'a fɛ ka nin jɛgɛ ninnu bɔyɔrɔ Dɔn wa?
- Ɛɛ kosɛbɛ kɛ. E ta o ye mun ɲininkali ye? suruku 'kan bɛ tèn.
'Sònsannin fana y'i Kant'o la:
- Ee n kɔrɔ Yafa n ma. Jɛgɛ ninnu sɔrɔyɔrɔ dɔnni kɔ̀ni tɛ 'baasi ye. Ni sinin sɔgɔmadonon ye kasikan fɔlɔ Kɛ, i ka Nà. N bɛ Taa a yɔrɔ Jìra i la.
- N'i Ko tèn, 'Surukuba 'kan bɛ tèn.
'Bɛn Kɛr'o kan minkɛ, 'suruguba Taar'a ka so ni ka Taa i Sìgi k'i ɲɛ Bɛn tle ma k'o Maflɛ o k'o Maflɛ. Tle bìnnen a Kɔrɔtɔra fajiri seli la. 'Suruguba Nàna mun Kɛ? Dononkɔrɔ belebele dɔ tùn b'a 'bolo, o bugulen kogo kan, a wulila ka T'i bolo Dòn o 'kɔrɔ k'o disiyanfan Bisibisi. O fana ye kanɲɛ kelen Kɛ ko:
- Kɔrrɔ!
'Suruguba ko dònonkɔrɔ in ma ko:
- N 'kan tɛ kɔrrɔ ma. Dùgujɛda ta de ko dòn.
O kɛlen, a y'i bolo Sàma ka Bɔ dononkɔrɔ ‘kɔrɔ ni k'a Cì a kɔ la ko tuyi! Dononkɔrɔ fana ko:
- Kaayi kaayi kaa-kaka kayi kayi kaayi!
'Suruguba Ko:
- N 'kan tɛ nìn ma. Dùgujɛda ta de ko dòn.

'Suruguba ye fɛn bɛɛ Kɛ sa nkà donon in ma kulekan wɛrɛ Bɔ kayi kayi 'kɔ. 'Suruguba fana Taara faloba dɔ Tà ka n'o Kɛ dononkɔrɔ kɔ la ko tuyi! Donon Sinna k'i Da ka Sɛrɛkɛ-sɛrɛkɛ ni ka Sà tèn.
N y'o Tà yɔrɔ min, n y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-11     Yɛlɛmako laban : 2016-05-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015