FÀKAN

 

Kɔnɔwari

Kɔnɔwari Ye fàrafinna tlèbinyanfanfɛjamana dɔ min faaba Ye Abijan ni kà fàama ka faaba Kɛ Yamusukɔrɔ ye. Màli ni Burkina Bɛ Kɔnɔwari ni kὲɲɛka ‘cɛ, a ni kɔrɔn ‘cɛ Gana Bɛ yèn. Làjinɛ kùlu Ye Kɔnɔwari dàn ye wòrodugu fɛ, a ni Liberiya ni Làjinɛ bɛ Dànbɔ tlèbin fɛ. Kɔnɔwari dùgukolo fὲnsɛ Ye : 322 462 km2 ye, a mɔ̀gɔ bɛ Weele ko « Kɔnɔwarika ».

Kɔnɔwari baarakɛkan Ye Fransɛkan ye, nkà kan wɛrɛ bɛ Fɔ yèn i n’a Fɔ : Julakan, Bawulekan o n’a ɲɔgɔnnaw. Wari min bɛ Dun Kɔnɔwari o Ye Cfa ye. Kɔnɔwarai jàmana màa tùn Ye : ‘màa miliyɔn tan ni seegin ni mùrumuru bi sàba ni wolonfla (18,37 miliyɔn) ye 2008 sàn na.

Kɔnɔwari jɔ̀njɔn ɲɛw ye : lènburuba, jɛman, ani binkɛnɛ jɔ̀len ye ɲɔgɔn da fɛ kà Bɔ numan fɛ kà Taa kinin fɛ.

Jɔ̀jɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-09-10     Yɛlɛmako laban : 2021-09-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015