FÀKAN

Nkarosun

Nkaro ye jiri nɔnfɔnma ye. A bɛ Falen yɔrɔ sugu bɛɛ la: bɛlɛkanna, farakanna ani cɛncɛnmayɔrɔw. Ni nkaro bɛ Falen a ka c'a la a bɛ Falen jiri wɛrɛ de 'kɔrɔ ni ka sɔrɔ k'i Melek'o la. N'i ye nkaroju Tigɛ i b'a Sɔrɔ kisɛ foyi t'a la, a bɛɛ ye fù ni ji ye w'a ji fana namayalen dòn haali.

  

                 Nkaroju                                                   Nkarobulu

Blàdon : 2016-10-17     Yɛlɛmako laban : 2017-01-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Yaya BAALO
2017-12-03 13:55:28
An ye Nkarosun ye a n'a bulu a denko bɛ cogo di?

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015