FÀKAN

Kalo Yera

Bi àlamisa, awirilikalo tlè 20, 2023 sàn, 'kùnnafoni Bɔra diinɛko ni bàtoko setigida 'yɔrɔ  k'a Jìra k'a Fɔ ko kaloɲini-jɛkulu y'a Sàbati ko selincinin-kalo Yera Jàmana 'màrabolo caman na. O yɔrɔ kofɔta nìnnu Flɛ nìn ye Màli 'kɔnɔ: Tumutu, Sikaso ani Bànkas.

O b'a Jìra k' a Fɔ ko ɲìnan selincinin Ye sinin  juma, awirika tlè 21 ye Màli jàmana 'fàn 14 bɛɛ fɛ.

 

An b' a Fɔ ko aw bɛɛ "SÀNBƐƐ-SANBƐƐ". Ala kà  'sàn caman Jìra an bɛɛ la. 

Blàdon : 2023-04-20     Yɛlɛmako laban : 2023-04-20


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015