FÀKAN

Mali jamanatigiw

Jɔnkunda Tarawele

Denmisεnya

Jɔnkunda Tarawele Bangera 1942 sàn kalo 2nan tle 23 Kati. Jɔnkunda y’a ka kàlanw Kε Kati, o kɔ fε Nàra, Kayi ani Frezis (Fransi). A ye cεmakalanjala sɔrɔ Terasɔon de Fuzɛɛ cεmakalanso la 1961 sàn Bamakɔ.  O kɔ fε a ye sannakalanw Kε Risila, Alzeri ani Fransi ni ka Kɛ dɔnnifa ye jatedɔn dakun na. Baara talen 'kɔ, a Kεra ENI sannakalanda ɲεmaa ye.

Politikiko daminεw

Jɔnkunda ye ADEMA-PASJ sintibaa dɔ ye 1990sàn.

1992 sàn zuwεnkalo tle 9 Jɔnkunda Kεra baarako setigi ye. 1993 sàn awirikalo tle 16 a Kεra lakanasetigi ye o kɔ fε a Kεra jamanakunkankos jamana kɔ kan setigi ye 1994 sàn fɔ 1997 sàn.

1997 sàn Jɔnkunda Kεra Nàra wasaden dɔ ye Ka Sɔrɔ ka Kε yen ADEMA-PASJ kuntigi ye k’a Tà 1997 sàn ka Nà 2002 sàn na. 2002 sàn  wasadenkalata la a Danna.

2000 sàn ɔktɔburukalo la, Ibrahim Bubakar Keyta bɔlen kɔ yen, Jɔnkunda Kεra ADEMA-PASJ ɲεmaa ye Mali kɔnɔ.

Jɔnkunda Tarawele, wàsablon ɲεmaa

Parti in sesɔrɔ wàsadensigi tεmεnen kɔ 2007 sàn na, Jɔnkunda Kεra wàsadenw ɲεmaa ye sεtanburukalo tle 3. O kalata in tun b’a ni CNID ɲεmaa cε n’o ye Muntaga Tal ye.

2012 sàn grigra

2012 sàn kalo fɔlɔ la, MNLA ni Asar Dine fàaralen ɲɔgɔnkan ye murutili dɔ Kε jamana kɔrɔnyafan fε.

2012 sàn kalo 3nan tle 21 sorasidenmisεnw ni Amadu Haya Sanɔgɔ tun b’u ɲε ye Attfanga Dafri. Лanŋeniberew Tàra CDEAO fε. O hukumu kɔnɔ MNLA ni Ansar Din mɔgɔw jamana marabolosaba Minε kɔrɔn fε. MNLA ye Azawad ka yεrεmahɔrɔnya kuma Labɔ k’a Sɔrɔ CEDEAO m’a Lakodɔn.

Sogonalidon Kεlen CEDEAO ni Burukina jamana fε ATT ye fanga bla. O kεlen Jɔnkunda kεra furancεlafanga jamanatigi ye.

Furancεlafanga ni jamanatigiya

2012 kalo 4nan tle 7 Jɔnkunda y’i To Burukina ka Nà Bamakɔ. A nàlen ye kalata kura Labεn.

2012 sàn kalo 4nan tle 8 Amadu Tumani Ture ye fanga Bla.

Jɔnkunda Kεra furancεlafanga jamatigi ye awirikalo tle 12, 2012 sàn na. O kεlen a ye ʃεk Modibo Jara Kε jamana setigiw ɲεmaa ye.

 2012 sàn kalo 5nan tle 21 Jɔnkunda joginkoguya Kεra jamakulu diminen dɔ fε a ka baarakεyɔrɔ la. O kεlen a Taara Furakε Fransi nin ka Sɔrɔ ka Nà kalo  7nan tle 27 jamana kɔnɔ a kεnεyalen.

2012 sàn desanburukalo la Kapitεn Amadu Haya Sanɔgɔ ye ʃεk Modibo Jara ka fangabla Dyagoya. O kεlen ka fanga Bla Jɔnkunda ye Jango Sisɔkɔ si  ʃεk Modibo Jara nɔ na.

Jamantigi-kalata min Kεra juluyekalo tle 28 ni Utikalo tle 11 cε 2013 sàn, Ibrahim Bubakar Keyta ye se Sɔrɔ min kε Jɔ,kunda Tarawele ye fanga Di ale Ma sεtanburukalo tle 4 don.

 

 

 

 

Blàdon : 2017-03-24     Yɛlɛmako laban : 2017-03-29


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015