FÀKAN

Dɔnkili >

Bὲnn Zàabo 1979 - ?

Bὲnn Zàabo n’a tɔgɔ ye Aruna Musa Kùlubali, Ye 'dɔ̀nkilidala ye min Bangera Tòmiɲan, Segu màra la 1979 sàn janwiye tlé 24. A y’a ka denmisɛnya Kɛ yèn. A Nàna dɔ̀nkilida K’a ‘kànufɛn ye nkà a tùn k’a D’a somɔgɔw a ka Kɛ basitigi ye. K’a ʃì To sàn 14 na, a ye dɔ̀nkilida kàlanni Daminɛ ni Franswa Koyta ye, n’o tùn Ye fɔlijɛkulu “Bwa Band” ɲɛmaa ye Tòmiɲan. O dɔ̀nkilikalan in Tora ‘sèn na fo k’a Se cɛmakalanso la 1999 sàn Sikaso. A nàlen Bàmakɔ sannakalanko ‘kàn mà, a Dònna ‘jὲkulu wɛrɛ 2000 sàn. A ye ‘sànflataama Kɛ ni kà Dòn ‘jὲkulu wɛrɛw la Bàmakɔ. 2006 sàn, Bὲnn Zàabo ye ‘sàn-duuru-kalan Kɛ Bàla Fàseke kàlanso la Bàmakɔ walasa a ka ‘nɔ̀ Bɔ dɔ̀nkiliko la. A bɛ nkɔ̀ni Fɔ Bɔ̀gɔlan na Bàmakɔ.

Dɔ̀nkili bɔlenw

2012: Bὲnn Zàabo

2013: Zabo - Wari Wo / Dana Dubwise

Blàdon : 2020-02-09     Yɛlɛmako laban : 2023-08-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015