FÀKAN

Dànnifɛnw

Dànnifɛnw Ye ‘falenfɛnw ye minnu kìsɛ bɛ Dun màaw fὲ n’u sὲnɛnen dòn jyɛn fàn bɛɛ fὲ. Dànnifɛn dɔw Ye: àlkaama, sàɲɔn, ɲɔ̀n, kàba, màlo…  Dànnifɛnw Ye adamadenw balo koloma ye ‘jyɛn na. Sùkaro B’u kìsɛw la. U tobilen walima u kɛnɛ bɛ Se kà Dun. Dɔw mugu bɛ Bɔ kà ‘fɛn wɛrɛw Dla k’u Dun. U kàla, u bulu n’u kìsɛ fana bɛ Kɛ baganbalo ye. Dɔw kìsɛ fana bɛ Labὲn kà Kɛ dlɔ̀lan ye. Dànnifɛnw bɛ Jàte fɔlɔ-fɔlɔ fɛnw fὲ ìn Y’a ‘sàn 10 000 12 000 ye. U Bɔra kungo taw la minnu tùn Bɛ Azi ni Fàrafinna. Kàba dɔrɔn Ye ‘dànnifɛn ye min Bɔra Amerik.

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn

→ falenfɛnw 

→ jyɛn dànnifɛn sὲnɛnenw

Fàsiri bɔyɔrɔ: Microsoft Encarta 2009

 

Blàdon : 2021-04-29     Yɛlɛmako laban : 2021-04-29


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015